Tượng linh vật

Mã số: CV 020

Cao: 7cm    Rộng: 10cm

Mã số: PH 039

Cao: 24cm    Rộng: 12cm

       

Mã số: CV 029

Cao: 19cm    Rộng: 24cm

Mã số: RONG 002

Cao:24cm   Rộng: 24cm

       

Mã số: NGHE 026

Cao:20cm   Rộng:23cm

 

Mã số: RONG 020

Cao:25cm   Rộng: 41cm

Mã số: CV 032

Cao: 13cm    Rộng: 21cm

        
Mã số: CV 082 Cao: 10cm    Rộng: 13cm

Mã số: CV 089

Cao: 20cm    Rộng: 21cm 

Mã số: RONG 022

Cao:16cm   Rộng: 29cm

Mã số: NGHE 028

Cao: 19cm    Rộng: 19cm

       

 Mã số: NGHE 015

Cao: 24cm    Rộng: 23cm  

Mã số: GA 012

Cao: 48cm    Rộng: 41cm

 

Mã số: RONG 019

Cao:31cm   Rộng: 27cm

Mã số: NGHE 004

Cao: 17cm    Rộng: 16cm

Mã số: NGHE 024

Cao: 15cm    Rộng: 19cm

Mã số: NGHE 022

Cao:27cm   Rộng: 26cm

Mã số: KHI 014

Cao: 20cm    Rộng: 28cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm