Tượng linh vật

Mã số:RONG 021

Cao:41cm   Rộng: 31cm

Mã số: RONG 020

Cao:25cm   Rộng: 41cm

Mã số: NGHE 004

Cao: 17cm    Rộng: 16cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: CV 093

Cao: 14cm    Rộng: 10cm    Sâu 8cm

Mã số: CV 104 N

Cao: 12cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10cm

Mã số: CV 078

Cao: 18 cm  Rộng: 24 cm  Sâu: 11 cm

Mã số: CV 104

Cao: 12cm   Rộng: 14cm   Sâu 10cm

Mã số: RONG 001

Cao:13cm   Rộng: 13cm

Mã số: KHI 014

Cao: 20cm    Rộng: 28cm

Mã số: NGHE 022

Cao:27cm   Rộng: 26cm

Mã số: NGHE 024

Cao: 15cm    Rộng: 19cm

Mã số: RONG 019

Cao:31cm   Rộng: 27cm

Mã số: GA 012

Cao: 48cm    Rộng: 41cm

 

Mã số: NGHE 028

Cao: 19cm    Rộng: 19cm

       

 Mã số: NGHE 015

Cao: 24cm    Rộng: 23cm  

Mã số: RONG 022

Cao:16cm   Rộng: 29cm

Mã số: CV 089

Cao: 20cm    Rộng: 21cm