Cao:8cm   Rộng: 11cm
Giá: 156.000 VND

 

Cao:10cm   Rộng: 12cm
Giá: 220.000 VND

 

Cao:15cm   Rộng: 12cm
Giá: 295.000 VND

 

 Cao:17cm   Rộng: 17cm
Giá: 488.000 VND

 
 
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 320.000 VND
       
 

Cao:10cm   Rộng: 10cm
Giá: 148.000 VND
       

 

Cao: 11cm   Rộng:11cm
Giá: 218.000 VND

 
Cao:16cm    Rộng: 20cm
Giá: 678.000 VND
       
 

Cao: 14cm    Rộng: 10cm    Sâu 8cm

Giá: 295,000 vnd

 

Cao:12cm   Rộng: 9cm
Giá: 156.000 VND 

 

 Cao: 13cm   Rộng:13cm
Giá: 218.000 VND

 
Cao:10cm   Rộng: 13cm
Giá: 245.000 VND
       
 

Cao: 18 cm  Rộng: 24 cm  Sâu: 11 cm

Giá: 718.000 vnd

 

 

 

Cao:9cm   Rộng: 13cm
Giá: 218.000 VND 

 

Cao: 11cm   Rộng:10cm
Giá: 148.000 VND

 
Cao:16cm   Rộng: 24cm
Giá: 585.000 VND
       
 
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 156.000 VND  
 
Cao:15cm   Rộng 13cm
Giá: 320.000 VND
       
 

 Cao:10cm   Rộng: 12cm
Giá: 218.000 VND 

 

Cao:28cm   Rộng: 16cm
Giá: 746.000 VND