Cao:10cm   Rộng: 10cm
Giá: 135.000 VND
       

 

Cao:12cm   Rộng: 9cm
Giá: 140.000 VND 

 
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 140.000 VND  
 
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
 

Cao:9cm   Rộng: 13cm
Giá: 198.000 VND 

 
Cao: 13cm   Rộng: 11cm
Giá: 148.000 VND
       

 

 
Cao:16cm    Rộng: 20cm
Giá: 570.000 VND
       
 

Cao: 14cm    Rộng: 10cm    Sâu 8cm

Giá: 268,000 vnd

 

 Cao:10cm   Rộng: 12cm
Giá: 198.000 VND 

 
       
 

Cao: 18 cm  Rộng: 24 cm  Sâu: 11 cm

Giá: 595.000 vnd

 

 

 

 Cao:12cm   Rộng: 13cm
Giá: 208.000 VND 

 
Cao:15cm   Rộng 13cm
Giá: 280.000 VND
       
 

 Cao:10cm   Rộng: 10cm
Giá: 198.000 VND

 
 Cao:11cm   Rộng: 14cm
Giá: 198.000 VND
 

Cao:14cm   Rộng: 11cm
Giá: 274.000 VND