Mã số: CV 021K
Cao: 11cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 120.000VND
       

 

 

 

 

 

 

Mã Số:

 
Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 402.000 VND  
 
Mã số: CV 021 L
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 125.000 VND  
 

Mã số: CV 093

Cao: 13cm    Rộng: 10cm    Sâu 7cm

Giá: 258,000 vnd

 
Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 132.000 VND
        

 

 
Mã số: CV 076
Cao:17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
       
 

Mã số: CV 104

Giá: 258.000

Cao: 11cm   Rộng: 12cm   Sâu 8cm

Tượng heo tiền

 
Mã số: CV 088
Cao: 15cm   Rộng: 23cm
Giá: 465.000 VND
       
 
Mã số: CV 021 R
Cao:10,5cm   Rộng:10cm
Giá: 132.000 VND
       
 
Mã số: CV 102
Cao: 14cm    Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
       
       
 
Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 540.000 VND
 
Mã số: CV 097
Cao:14cm   Rộng 10cm
Giá: 280.000 VND
       
 
Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 340.000 VND  
 
Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  258.000 VND
        
 
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
      
 
Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 540.000 VND
       
 
Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
 
Mã số: CV 105
Cao: 26 cm    Rộng:16 cm
Giá: 540.000 VND
        
 
Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND