Cao:16cm   Rộng: 10cm
Giá: 264.000 VND 

 

Cao:10cm   Rộng: 6cm

Giá: 333.000 VND 

 

Cao:13cm   Rộng: 8cm

Giá: 534.000 VND 

 
Cao:21cm   Rộng: 11cm
Giá: 822.000 VND
         Bộ Phúc Lộc Thọ - Bộ Tam Đa  
 
Cao: 22cm   Rộng: 29cm
Giá: 865.000 VND
       
 
Cao: 34cm    Rộng:18cm
Giá: 1.750.000 VND
        
 
Cao: 38cm    Rộng: 20cm
Giá: 2.900.000 vnd