Cao:38cm   Rộng: 27cm
Giá: 1.980.000 VND

 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 3.500.000 VND     

 
 

Cao:12cm   Rộng: 7cm
Giá: 165.000 VND

 

 Cao:43cm   Rộng: 21cm
Giá: 1.980.000 VND

 

Cao: 25cm    Rộng: 15cm
Giá: 558.000 vnd  
        

 

Cao: 48cm    Rộng: 24cm
Giá: 3.290.000 vnd      

 
Cao: 29cm   Rộng: 16cm
Giá: 695.000 VND 
       
 

Cao:32cm   Rộng: 22cm
Giá: 882.000 VND
       

 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 2.830.000 VND     

 

Cao:38cm   Rộng: 27cm
Giá: 1.980.000 VND

 
Cao: 21cm    Rộng: 13cm  Sâu: 10cm
Giá: 448.000 VND
 

Cao: 28 cm  Rộng: 15 cm

Giá: 656.000 vnd

 
Cao:28cm   Rộng: 15cm
Giá: 695.000 VND 
       
 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 5.280.000 VND

 

 

Cao:58cm   Rộng: 21cm
Giá: 2.950.000 VND 

 

Cao:35cm   Rộng: 20cm
Giá: 968.000 VND
       

 

 Cao:29cm   Rộng: 19cm
Giá: 895.000 VND

 

Cao: 33cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.880.000 vnd   

 

 Cao:29cm   Rộng: 28cm
Giá: 2.170.000 VND 

 

Cao:22cm   Rộng: 7cm
Giá: 340.000 VND