Cao:43cm   Rộng: 21cm
Giá: 1.760.000 VND

 

Cao: 25cm    Rộng: 15cm
Giá: 480.000 vnd  
        

 

Cao: 48cm    Rộng: 24cm
Giá: 2.900.000 vnd      

 
       
 

Cao:32cm   Rộng: 22cm
Giá: 740.000 VND
       

 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 2.530.000 VND     

 

Cao:38cm   Rộng: 27cm
Giá: 1.550.000 VND

 
Cao: 21cm    Rộng: 13cm  Sâu: 10cm
Giá: 410.000 VND
 

Cao: 28 cm  Rộng: 15 cm

Giá: 580.000 vnd

 
       
 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 4.420.000 VND

 

 

Cao:58cm   Rộng: 21cm
Giá: 2.600.000 VND 

 

Cao:35cm   Rộng: 20cm
Giá: 780.000 VND
       

 

 Cao:29cm   Rộng: 19cm
Giá: 680.000 VND

 

Cao: 33cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.580.000 vnd   

 

 Cao:29cm   Rộng: 28cm
Giá: 1.900.000 VND 

 

Cao:22cm   Rộng: 7cm
Giá: 312.000 VND 

 

Cao:48cm   Rộng: 41cm
Giá: 3.600.000 VND 

 

Cao:58cm   Rộng: 21cm
Giá: 2.600.000 VND     

 
Cao: 43cm    Rộng: 21cm
Giá: 1.330.000 VND