Mã số: PH 031

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

 

Mã số: PH 044

Cao: 48cm    Rộng: 24cm

 

Mã số: PH 088

Cao: 29cm    Rộng: 16cm

       
 

Mã số: PH 080

Cao:32cm   Rộng: 22cm

 

Mã số: PH 041

Cao:46cm   Rộng: 20cm

 

Mã số: PH 012

Cao:38cm   Rộng: 27cm

 

Mã số: PH 068

Cao: 29cm    Rộng: 28cm

        
 

Mã số: PH 086

Cao: 23cm    Rộng: 27cm

 

Mã số: PH 074

Cao: 21cm    Rộng: 13cm

 

Mã số: PH 025

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

 

Mã số: PH 033

Cao: 23cm    Rộng: 12cm

 

Mã số: PH 026

Cao: 28cm  Rộng: 15cm

 

 Mã số: PH 022

 Cao: 28cm  Rộng: 9cm                                

 

Mã số: PH 039

Cao: 24cm    Rộng: 12cm

       
 

Mã số: PH 029

Cao:35cm   Rộng: 20cm

 

Mã số: PH 075

Cao:16cm   Rộng: 7cm

 

Mã số: PH 065

Cao:48cm   Rộng: 41cm

 

Mã số: PH 060

Cao: 43cm    Rộng: 21cm

    
 

Mã số: PH 027

Cao: 41cm    Rộng: 26cm

 

Mã số: PH 058

Cao:58cm   Rộng: 21cm

 

Mã số: PH 067
Cao:26cm    Rộng: 13cm
                         

 

Mã số: PH 063

Cao: 48cm    Rộng: 27cm

 

Mã số: PH 089

Cao: 25cm    Rộng: 17cm

 
 

Mã số: PH 006

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

 

Mã số: PH 082

Cao: 21cm    Rộng: 12cm

 

Mã số: PH 014

Cao: 46cm    Rộng: 20cm

 

 
Mã số: PH 076 Cao: 16cm    Rộng:10cm
       
 

Mã số: PH 024

Cao:20cm   Rộng: 13cm 

 

Mã số: PH 043

Cao:40cm   Rộng: 29cm

 

Mã số: PH 068 N

Cao:29cm   Rộng: 28cm 

 

Mã số: PH 066

Cao: 28 cm  Rộng: 15 cm

 

Mã số: PH 058 nau

Cao: 68cm    Rộng: 28cm

 

Mã số:: PH 012 T

Cao:38cm   Rộng: 27cm

 

Mã số: PH 023

Cao:68cm   Rộng: 28cm

 

Mã số:: PH 015

Cao: 33cm    Rộng: 22cm

 

Mã số: PH 093

Cao:21cm   Rộng: 13cm

 

Mã số:: PH 081

Cao: 16cm   Rộng: 11cm

 

Mã số: PH 060 N

Cao:43cm   Rộng: 21cm

 

Mã số: PH 028

Cao:29cm   Rộng: 19cm

 

Mã số:: PH 019

Cao: 12cm   Rộng:5cm