Mã số: CG 077
Cao: 20.5cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 515.000 VND
       

 

Mã số: CG 043
Cao: 33cm  Rộng: 8.5cm  Sâu: 8cm
Giá: 370.000VND
       

 

Mã số: BCG 013
Cao: 34cm
Giá: 1.760.000VND
        

 

Mã số: CG 031
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 365.000VND
        

 

Mã số: CG 048
Cao: 33cm  Rộng: 12cm  Sâu: 17cm
Giá: 605.000VND

Tượng cô gái nữ sinh

 

Tượng cô gái nghệ thuật

 

Tượng nghệ thuật để bàn

 

 

 


       

 

Mã số: HO 020
Cao: 30cm  Rộng: 16.5cm  Sâu: 11.5cm
Giá: 545.000 vnd
       

 

Size1: Mã số: HO 021           
Cao: 45cm   Rộng: 14cm           
Giá: 990.000 vnd
        

Size2: Mã số: HO 019         
Cao: 35cm   Rộng: 12cm         
Giá: 545.000 vnd
       

 

Mã số: HO 006
Cao: 30cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.260.000 vnd
          

 

Mã số: HO 003
Cao: 21cm   Rộng: 10cm
Giá: 530.000 vnd
       

 

Mã số: NK 020
Cao: 37cm   Rộng: 21cm (chàng trai)
Giá: 1.590.000 vnd (cả đôi)
        

 

 
Mã số: CG 020
Cao: 42cm - Rộng :25cm
Giá: 990.000 vnd
      

 

 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 880.000 vnd
        

 

 Mã số: CG 009
Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cm
Giá: 1.150.000 vnd
        

 

Mã số: HO 002
Cao: 35cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,760,000 vnd
       

 

Mã số: HO 037

Cao: 26,5cm  Rộng: 28cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 665,000 vnd
       

 

Mã số: CG 039

Cao: 26cm  Rộng: 22,5cm  Sâu: 10,5cm

Giá: 640,000 vnd
        

 

Mã số: CG 006

Cao: 33cm  Rộng: 13,5 cm

Giá: 600,000 vnd

 

Mã số: CG 032

Cao: 28,5cm  Rộng: 13,5cm  Sâu: 16cm

Giá: 580,000 vnd
        

 

Mã số: CG 076

Cao: 27,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu:12,5cm

Giá: 560,000 vnd
       

 

Mã số: CG 005

Cao: 40cm  Rộng: 19cm  Sâu: 9,5cm

Giá: 965,000 vnd