Cao:20cm   Rộng: 10cm
Giá: 515.000 VND
       

 

Cao:34cm   Rộng: 9cm
Giá: 370.000 VND
       

 

Cao:29cm   Rộng: 13cm
Giá: 1.760.000 VND
        

 

Cao: 30cm  Rộng:15cm  Sâu: 11cm
Giá: 545.000 vnd
       

 

Cao:25cm   Rộng: 20cm
Giá: 365.000 VND
        

 

 Cao:33cm   Rộng: 13cm
Giá: 605.000 VND

 

Cao:31cm   Rộng: 15cm
Giá: 1.260.000 VND          

 

Cao:37cm   Rộng: 20cm
Giá: 1.590.000 VND        

 

Cao:42cm   Rộng: 23cm
Giá: 990.000 VND

 

      

 

Cao:31cm   Rộng: 15cm
Giá: 880.000 VND

 

        

 

Cao:45cm   Rộng: 14cm
Giá: 1.150.000 VND        

 

Cao:35cm   Rộng: 24cm
Giá: 1.760.000 VND

 

Cao:27cm   Rộng: 26cm
Giá: 665.000 VND
       

 

Cao:26cm   Rộng: 22cm
Giá: 640.000 VND
        

 

Size1: Mã số: HO 021           
Cao: 46cm   Rộng: 17cm           
Giá: 990.000 vnd
        
Size2: Mã số: HO 019         
Cao: 35cm   Rộng: 11cm         
Giá: 545.000 vnd

 

Cao:33cm   Rộng: 13cm
Giá: 600.000 VND

 

Cao:29cm   Rộng: 14cm
Giá: 580.000 VND
        

 

Cao:27cm   Rộng: 16cm
Giá: 560.000 VND
       

 

Cao:40cm   Rộng: 19cm
Giá: 965.000 VND
     

 

Cao:33cm   Rộng: 18cm
Giá: 680.000 VND