Cao: 28cm    Rộng:16cm
Giá: 620.000 VND
 

 Cao:43cm   Rộng: 21cm
Giá: 1.760.000 VND

 

Cao: 25cm    Rộng: 15cm
Giá: 480.000 vnd  
        

 

Cao: 48cm    Rộng: 24cm
Giá: 2.900.000 vnd      

 

Cao:28cm   Rộng: 17cm
Giá: 620.000 VND 

 
       
 

Cao:19cm   Rộng: 11cm
Giá: 312.000 VND
                  

 

 
Cao: 14cm    Rộng: 45cm
Giá: 870.000 vnd  

 

 

Cao:32cm   Rộng: 22cm
Giá: 740.000 VND
       

 

Cao:60cm   Rộng: 26cm
Giá: 10.500.000 VND
   

 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 2.530.000 VND     

 

Cao:38cm   Rộng: 27cm
Giá: 1.550.000 VND

 
Cao: 21cm    Rộng: 13cm  Sâu: 10cm
Giá: 410.000 VND
 

Cao:40cm   Rộng: 30cm
Giá: 2.070.000 VND 

Đức Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, cách xa chúng ta đến " mười muôn ức cõi". Đức Phật Thích Ca thấy nhân duyên lớn của chúng sinh ở Ta Bà với đức phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc nên đã giới thiệu pháp môn tịnh độ tới 

 

Cao:35cm   Rộng: 23cm
Giá: 1.280.000 VND

 

Cao: 28 cm  Rộng: 15 cm

Giá: 580.000 vnd

 
       
 
Cao: 11cm   Rộng: 25cm
Giá: 415.000 VND
       
 

Cao:18cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND