Mã số: PH 084 N

Cao: 11cm  Rộng: 25cm  Sâu: 6cm

Giá: 580,000 vnd

 

Mã số: PH 093

Cao: 21cm  Rộng: 13cm  Sâu: 12cm

Giá: 1.130,000 vnd

 

Mã số: PH 073 KS

Cao: 28cm  Rộng: 16cm  Sâu: 17cm

Giá: 850,000 vnd

 

Mã số: PH 092

Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 12cm

Giá: 1.100,000 vnd

 

Mã số: PH 007 v
Cao:14cm  Rộng:8cm
Giá: 175.000 VND

 

Mã số: PH 068 N
Cao: 29cm  Rộng: 28cm  Sâu: 15cm
Giá: 1.900,000 vnd

 

Mã số: PH 072
Cao: 21cm    Rộng: 13cm  Sâu: 12cm
Giá: 358.000 VND

 

Mã số: PH 028

Cao: 29cm  Rộng: 19cm  Sâu: 12cm

Giá: 680,000 vnd

 

Mã số: PH 057  
Cao: 35cm - Rộng: 23cm  
Giá:1.280.000 vnd

 

Mã số: PH 024
Cao: 20cm   Rộng:13cm  Sâu: 12cm
Giá: 380.000 VND 

 

Mã số: PH 053  
Cao: 11cm - Rộng: 5cm  
Giá:125.000 vnd

 

Mã số: PH 023
Cao:68cm   Rộng::28cm  Sâu: 22cm
Giá:3.400.000 vnd 

 

Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 620.000 vnd


Tượng Phật A Di Đà
 

Mã số: PH 014  
Cao: 46cm  Rộng: 20cm  
Giá: 4.420.000 vnd

 

Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 870.000 VND

 

Mã số: PH 060 N
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.740.000 VND

 

Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 10.500.000 vnd  (cả bộ 3 vị)
         
Tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ. 

 

Mã số: PH 094
Cao: 46cm    Rộng: 20cm  Sâu: 19cm
Giá: 1.470.000 VND

 
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 495.000 VND
     
 
 

Mã số: PH 020
Cao: 16cm   Rộng: 6cm
Giá: 192.000 VND

Quan Thế Âm Bồ Tát