Mã số: PH 003

Cao: 28cm    Rộng: 16cm

 

Mã số: PH 031

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

 

Mã số: PH 044

Cao: 48cm    Rộng: 24cm

 

Mã số: PH 088

Cao: 29cm    Rộng: 16cm

       
 

Mã số: PH 073

Cao:28cm   Rộng: 17cm

 

Mã số: PH 080

Cao:32cm   Rộng: 22cm

 

Mã số: PH 078

Cao:19cm   Rộng: 11cm

 

Mã số: PH 056

Cao: 14cm    Rộng: 45cm

 

Mã số: PH 041

Cao:46cm   Rộng: 20cm

 

Mã số: PH 012

Cao:38cm   Rộng: 27cm

 

Mã số: PH 055

Cao:60cm   Rộng: 26cm

 

Mã số: PH 079

Cao: 28cm    Rộng: 12cm

   
 

Mã số: PH 068

Cao: 29cm    Rộng: 28cm

        
 

Mã số: PH 086

Cao: 23cm    Rộng: 27cm

 

Mã số: PH 052

Cao:40cm   Rộng: 30cm

 

Mã số: PH 084

Cao: 11cm    Rộng: 25cm

 

Mã số: PH 074

Cao: 21cm    Rộng: 13cm

 

Mã số: PH 025

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

 

Mã số: PH 083

Cao:18cm   Rộng: 12cm

 

Mã số: PH 045

Cao: 23cm    Rộng: 13cm

       
 

Mã số: PH 033

Cao: 23cm    Rộng: 12cm

 
  Mã số: PH 009
  Cao:18cm-Rộng:11cm
 
 

Mã số: PH 026

Cao: 28cm  Rộng: 15cm

 

Mã số: PH 011

Cao: 32cm    Rộng: 25cm

Tượng Phật Thích Ca Tượng Phật

 

 

 

 Mã số: PH 022

 Cao: 28cm  Rộng: 9cm                                

 

Mã số: PH 039

Cao: 24cm    Rộng: 12cm

       
 

Mã số: PH 057 NAU

Cao: 35cm    Rộng: 23cm

 

Mã số: PH 085

Cao: 35cm    Rộng: 23cm

     
 

Mã số: PH 029

Cao:35cm   Rộng: 20cm

 

Mã số: PH 069

Cao: 50cm    Rộng: 18cm

 

Mã số: PH 075

Cao:16cm   Rộng: 7cm

 

Mã số: PH 065

Cao:48cm   Rộng: 41cm

 

Mã số: PH 073 KS

Cao:28cm   Rộng: 17cm

 

Mã số: PH 060

Cao: 43cm    Rộng: 21cm

    
 

Mã số: PH 071

Cao: 21cm    Rộng: 15cm

 

Mã số: PH 027

Cao: 41cm    Rộng: 26cm

 

Mã số:: PH 059

Cao: 10cm   Rộng: 6cm

 

Mã số: PH 058

Cao:58cm   Rộng: 21cm

 

Mã số:: PH 008

Cao: 10cm    Rộng: 6cm

 

Mã số: PH 067
Cao:26cm    Rộng: 13cm