Mã số: CHUA 009

Cao:25cm   Rộng: 17cm

          Hình ảnh Đức Mẹ ban ơn

 

Tượng Đức Mẹ ban ơn

 

Đức Mẹ Maria
 
 

Mã số: CHUA 018

Cao:30cm   Rộng: 14cm

 

Mã số: CHUA 014

Cao:30cm   Rộng: 23cm

          Tượng Giê Su Tượng thiên chúa

 

Chúa KItô  
 

Mã số: CHUA 012

Cao:20cm   Rộng: 17cm

 

Mã số: CHUA 004

Cao:41cm   Rộng: 13cm

        Đức mẹ Đức Mẹ ban ơn

 

Trang trí phòng khách
 

Mã số: CHUA 008

Cao:43cm   Rộng: 18cm

 

Mã số: CHUA 019

Cao:80cm   Rộng: 46cm

 

Mã số: CHUA 026

Cao:49cm   Rộng: 23cm

           
 

Mã số: CHUA 015

Cao: 26cm    Rộng: 11cm

 

Mã số: CHUA 005

Cao:39cm   Rộng: 10cm

       
         Đức mẹ Fatima

 

Tượng ảnh công giáo

 

Tượng Đức Mẹ
 

Mã số: CHUA 029

Cao:34cm   Rộng: 22cm

 

Mã số: CHUA 006

Cao:15cm   Rộng: 15cm

 

Mã số: CHUA 032

Cao:50cm   Rộng: 22cm


         Tượng decor

 

Tượng Chúa
 

Mã số: CHUA 002

Cao:23cm   Rộng: 11cm

 

Mã số: CHUA 033

Cao : 11,5cm    Rộng : 7,5cm

Tượng đức mẹ treo tường Tượng decor nhà cửa Tượng Đức Mẹ đồng trinh
 

Mã số: CHUA 007

Cao:32cm   Rộng: 13cm        

 

Mã số: CHUA 001

Cao : 29cm    Rộng :19cm   Sâu : 11cm

Anh tượng công giáo

 

Hình ảnh Chúa Giê-su

 

Đức chúa Giê-su
 

Mã số: CHUA 030

Cao:17cm   Rộng: 10cm

 

Mã số: CHUA 003

Cao:22cm   Rộng: 7cm

 

Mã số: CHUA 016

Cao:49cm   Rộng: 26cm

 

Mã số: CHUA 023

Cao:33cm   Rộng: 19cm

 

Mã số: CHUA 021

Cao:21cm   Rộng: 9cm

 

Mã số: CHUA 025

Cao:31cm   Rộng: 14cm

 

Mã số: CHUA011

Cao: 17cm   Rộng : 12cm

 

Mẹ Maria Hình ảnh Đức Mẹ Thiên chúa

 

 

Mã số: CHUA 028

Cao:22cm   Rộng: 11cm

 

Mã số: CHUA 010

Cao: 22,5cm    Rộng :16,5cm    Sâu : 11cm

 

Hình đức mẹ Maria Gia đình Chúa

 

Tượng mẹ Maria
 

Mã số : CHUA 031

Cao : 11cm   Rộng 7,5cm

Mẹ Fatima
 

Mã số : CHUA 022

Cao: 27cm   Rộng: 15,5cm

 

Tượng thánh gia

 

Chúa Giuse

 

Tượng gia đình Chúa Tượng Chúa Giuse