Mã số: CHUA 012
Cao: 20cm  Rộng: 17cm  Sâu: 3cm
Giá: 220.000VND

 

 Mã số: CHUA 008
 Cao: 45cm   Rộng: 20.5cm   Sâu: 13cm
  Giá: 905.000 VND
         

 

Mã số: CHUA 018

Cao: 30cm  Rộng: 16cm  Sâu: 7,5cm

Giá: 440.000 vnd
       

 
Size1: Mã số: CHUA026
           Cao: 49.5cm    Rộng: 26cm  Sâu: 14cm
           Giá: 905.000VND
                  
Size2: Mã số: CHUA 025            Cao: 32,5cm  Rộng: 17cm            Giá: 430.000 vnd
                 
 
 

Mã số: CHUA 019

Cao: 80cm  Rộng: 46cm  Sâu: 12cm

Giá: 2,780,000 vnd    
       

 
Mã số: CHUA 009
Cao: 25cm    Rộng: 18cm
Giá: 620.000 VND
       
 
Mã số: CHUA 015
Cao: 27cm    Rộng: 13cm
Giá: 360.000 VND  
 
Mã số: CHUA 005
Cao: 39cm    Rộng: 11cm
Giá: 615.000 VND
       
        
 
Mã số: CHUA 032
Cao:50cm    Rộng: 23cm
Giá:  695.000 VND
        
 
Size1: Mã số: CHUA 007
            Cao: 33cm   Rộng: 15cm
            Giá: 490.000 VND
                   

Size2: Mã số: CHUA 008
            Cao: 45cm    Rộng:21cm
            Giá: 905.000 VND
                    
 
Mã số: CHUA 014
Cao: 30cm    Rộng: 24cm
Giá: 490.000 VND
       
 
Mã số: CHUA 004
Cao:41cm   Rộng: 14cm
Giá: 660.000 VND