Cao: 25cm    Rộng: 17cm
Giá: 718.000 vnd  
       
 

 Cao:15cm   Rộng: 15cm
Giá: 472.000 VND 

 

Cao:30cm   Rộng: 14cm
Giá: 492.000 VND
       

 
Cao: 30cm    Rộng: 23cm
Giá: 548.000 VND
       
 

Cao:20cm   Rộng: 17cm
Giá: 245.000 VND 

 
Cao:41cm   Rộng: 13cm
Giá: 768.000 VND
       
 

Cao:43cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.035.000 VND 
         

 

Cao:80cm   Rộng: 46cm
Giá: 3.120.000 VND
       

 
Size1: Mã số: CHUA 026
            Cao: 49cm   Rộng: 23cm
            Giá: 1.035.000 VND
                   
Size2: Mã số: CHUA 025
            Cao: 31cm    Rộng:14cm
            Giá: 465.000 VND
 

Cao: 26cm    Rộng: 11cm
Giá: 395.000 vnd   

 
 
Cao: 39cm    Rộng: 10cm
Giá: 705.000 vnd  
       
        
 

 Cao:34cm   Rộng: 22cm
Giá: 595.000 VND 

 
Cao:50cm    Rộng: 22cm
Giá:  836.000 VND
        
 
Size1: Mã số: CHUA 007
            Cao: 32cm   Rộng: 13cm
            Giá: 548.000 VND
                   
Size2: Mã số: CHUA 008
            Cao: 43cm    Rộng:21cm
            Giá: 1.035.000 VND