Cao:8cm   Rộng: 11cm
Giá: 156.000 VND

 

Cao:10cm   Rộng: 10cm
Giá: 148.000 VND
       

 

Cao:12cm   Rộng: 9cm
Giá: 156.000 VND 

 

Cao: 11cm   Rộng:10cm
Giá: 148.000 VND

 
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 156.000 VND  
 
Cao: 13cm   Rộng: 11cm
Giá: 165.000 VND
       

 

 
Cao:11cm   Rộng: 10cm
Giá: 165.000 VND