Cao:20cm   Rộng: 17cm
Giá: 545.000 VND

 

Cao:21cm   Rộng: 15cm
Giá: 560.000 VND 

 

Cao:22cm   Rộng: 24cm
Giá: 680.000 VND 

 

Cao: 41cm
Giá: 4.190.000 VND

 
Cao:50cm   Rộng: 57cm
Giá: 4.920.000 VND
        
 

Cao: 61cm    Rộng: 32cm
Giá: 3.160.000 vnd

 

Cao:25cm   Rộng: 13cm
Giá: 480.000 VND 

 
Cao:43cm   Rộng:25cm
Giá: 1.300.000 VND
 

Size1: Mã số: QC 017
            Cao: 38cm   Rộng: 32cm
            Giá: 2.300.000 VND
                   
Size2: Mã số: QC 036
            Cao: 50cm    Rộng:42cm
            Giá: 3.380.000 VND

 
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 620.000 VND
       
 
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 20cm
            Giá: 815.000 VND
                   
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 1.040.000 VND
 

Cao:28cm   Rộng: 26cm
Giá: 1.230.000 VND
        

 
Cao: 25cm    Rộng: 17cm
Giá: 620.000 vnd  
     
 

Cao:54cm   Rộng: 30cm
Giá: 3.160.000 VND

 

Cao:63cm   Rộng: 57cm
Giá: 6.500.000 VND      

 
Cao:30cm   Rộng: 30cm
Giá: 948.000 VND      
 
Cao:22cm   Rộng: 25cm
Giá: 840.000 VND
 

 


 Size2: Mã số: QC 045
           Cao: 30cm  Rộng: 15cm
           Giá: 915.000 vnd                

 
Cao: 34cm   Rộng:27cm
Giá: 1.300.000 VND
 
Cao: 51cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.370.000 VND