Mã số: PH 003

Cao: 28cm    Rộng: 16cm

 

Mã số: PH 073

Cao:28cm   Rộng: 17cm

 

Mã số: PH 078

Cao:19cm   Rộng: 11cm

 

Mã số: PH 056

Cao: 14cm    Rộng: 45cm

 

Mã số: PH 055

Cao:60cm   Rộng: 26cm

 

Mã số: PH 079

Cao: 28cm    Rộng: 12cm

   
 

Mã số: PH 052

Cao:40cm   Rộng: 30cm

 

Mã số: PH 084

Cao: 11cm    Rộng: 25cm

 

Mã số: PH 083

Cao:18cm   Rộng: 12cm

 

Mã số: PH 045

Cao: 23cm    Rộng: 13cm

       
 
  Mã số: PH 009
  Cao:18cm-Rộng:11cm
 
 

Mã số: PH 011

Cao: 32cm    Rộng: 25cm

Tượng Phật Thích Ca Tượng Phật

 

 

 

Mã số: PH 057 NAU

Cao: 35cm    Rộng: 23cm

 

Mã số: PH 085

Cao: 35cm    Rộng: 23cm

     
 

Mã số: PH 069

Cao: 50cm    Rộng: 18cm

 

Mã số: PH 073 KS

Cao:28cm   Rộng: 17cm

 

Mã số: PH 071

Cao: 21cm    Rộng: 15cm

 

Mã số:: PH 059

Cao: 10cm   Rộng: 6cm

 

Mã số:: PH 008

Cao: 10cm    Rộng: 6cm

 

Mã số:: PH 014

Cao:46cm   Rộng: 20cm

 

Mã số:: PH 054

Cao: 20cm   Rộng: 14cm

 

Mã số: PH 072

Cao: 21cm    Rộng: 13cm

 

Mã số: PH 084 N 

Cao:11cm   Rộng: 25cm

 

Mã số: PH 057

Cao:35cm   Rộng: 23cm

 

Mã số: PH 053

Cao:11cm   Rộng: 5cm

 

Mã số: PH 077

Cao:15cm   Rộng: 9cm

 

Mã số: PH 007

Cao: 13cm    Rộng: 8cm

 

Mã số: PH 007 V

Cao:13cm   Rộng: 8cm