Cao: 10cm    Rộng: 6cm
Giá: 138.000 VND

 

Cao: 20cm   Rộng: 14cm
Giá: 388.000 VND

 
Cao: 28cm    Rộng:16cm
Giá: 718.000 VND
 

Cao:28cm   Rộng: 17cm
Giá: 718.000 VND 

 

Cao:19cm   Rộng: 11cm
Giá: 352.000 VND
                  

 

 
Cao: 14cm    Rộng: 45cm
Giá: 1.032.000 vnd  

 

 

Cao:60cm   Rộng: 26cm
Giá: 13.620.000 VND
   

 
Cao:28cm   Rộng: 12cm
Giá: 552.000 VND   
 
 

Cao:40cm   Rộng: 30cm
Giá: 2.350.000 VND 

Đức Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, cách xa chúng ta đến " mười muôn ức cõi". Đức Phật Thích Ca thấy nhân duyên lớn của chúng sinh ở Ta Bà với đức phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc nên đã giới thiệu pháp môn tịnh độ tới 

 

Cao:35cm   Rộng: 23cm
Giá: 1.465.000 VND

 
Cao: 11cm   Rộng: 25cm
Giá: 472.000 VND
       
 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 5.280.000 VND

 

Cao:18cm   Rộng: 12cm
Giá: 298.000 VND

 
Cao:23cm   Rộng: 13cm
Giá: 495.000 VND
       
 
Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 138.000 VND
                   
Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:13cm-Rộng:8cm
             Giá: 195.000 VND
                   
Size 2:  Mã số: PH 009
    Cao:18cm-Rộng:11cm
             Giá: 335.000 VND
                   
Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:24cm- Rộng:14cm
             Giá: 615.000 VND
                    
 
Cao:32cm   Rộng:25cm
Giá: 785.000 VND
        
 
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 1.290.000 VND
     
 

Cao: 50cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.980.000 VND      

 

 Cao:28cm   Rộng: 17cm
Giá: 918.000 VND

 
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 498.000 VND