Cao: 18cm    Rộng: 19cm
Giá: 425.000 VND

 

Cao:15cm   Rộng: 15cm
Giá: 815.000 VND

 

Cao:27cm   Rộng: 11cm
Giá: 360.000 VND

 

Cao:19cm   Rộng: 18cm
Giá: 528.000 VND

 

Cao:14cm   Rộng: 16cm
Giá: 558.000 VND

 

Cao:26cm   Rộng: 25cm
Giá: 895.000 VND

 

Cao:38cm   Rộng: 38cm
Giá: 1.595.000 VND 

 

Size2: Mã số: LT 009

           Cao:13cm  Rộng: 13cm

           Giá: 558.000 vnd 

 

Cao: 8cm  Rộng: 19cm  Sâu: 13cm
Giá: 325.000 vnd
       

 

Cao:17cm   Rộng: 24cm
Giá: 872.000 VND

 

Cao:45cm   Rộng: 15cm
Giá: 3.160.000 VND

 

Cao:11cm   Rộng: 18cm
Giá: 465.000 VND
       

 

Cao:9cm   Rộng: 15cm
Giá: 416.000 VND
       

 

Cao:23cm   Rộng: 32cm
Giá: 1.282.000 VND

 

Cao:cm   Rộng: cm
Giá: 388.000 VND

 

Cao:12cm   Rộng: 13cm
Giá: 310.000 VND
       
 

 

Cao:62cm   Rộng: 23cm
Giá: 5.490.000 VND
     

 

Cao:17cm   Rộng: 17cm
Giá: 466.000 VND
        

 

Cao:9cm   Rộng: 14cm
Giá: 318.000 VND
        

 

Cao:66cm   Rộng: 39cm
Giá: 5.630.000 VND