Cao:15cm   Rộng: 15cm
Giá: 680.000 VND

 

Cao:27cm   Rộng: 11cm
Giá: 330.000 VND

 

Cao:19cm   Rộng: 18cm
Giá: 415.000 VND

 

Cao:14cm   Rộng: 16cm
Giá: 495.000 VND

 

Cao:26cm   Rộng: 25cm
Giá: 750.000 VND

 

Cao:38cm   Rộng: 38cm
Giá: 1.400.000 VND 

 

Size2: Mã số: LT 009

           Cao:13cm  Rộng: 13cm

           Giá: 498.000 vnd                  

Size2: Mã số: LT 012

           Cao:15cm  Rộng: 15cm

           Giá: 680.000 vnd
                  

 

Cao: 8cm  Rộng: 19cm  Sâu: 13cm
Giá: 292.000 vnd
       

 

Cao:17cm   Rộng: 24cm
Giá: 730.000 VND

 

Cao:45cm   Rộng: 15cm
Giá: 2.720.000 VND

 

Cao:11cm   Rộng: 18cm
Giá: 380.000 VND
       

 

Cao:9cm   Rộng: 15cm
Giá: 380.000 VND
       

 

Cao:23cm   Rộng: 32cm
Giá: 1.130.000 VND

 

Cao:cm   Rộng: cm
Giá: 358.000 VND

 

Cao:12cm   Rộng: 13cm
Giá: 280.000 VND
       
 

 

Cao:62cm   Rộng: 23cm
Giá: 4.600.000 VND
     

 

Cao:17cm   Rộng: 17cm
Giá: 390.000 VND
        

 

Cao:9cm   Rộng: 14cm
Giá: 285.000 VND
        

 

Cao:66cm   Rộng: 39cm
Giá: 4.320.000 VND       

 

Cao: 12cm    Rộng: 11cm
Giá: 580.000 vnd