Cao:16cm   Rộng: 13cm
Giá: 570.000 VND

 

Cao:36cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.580.000 VND

 

Cao:40cm   Rộng: 28cm
Giá: 1.690.000 VND
        

 

Cao:12cm   Rộng: 10cm
Giá: 268.000 VND
        

 

Cao: 19cm  Rộng: 16cm  Sâu: 10cm
Giá: 498.000VND
       

 

Size2: LO 064

           Cao: 19cm  Rộng 14cm

           Giá:  690.000 vnd
                                

Size2: LO 069

           Cao: 15cm  Rộng 12cm

           Giá:  310.000 vnd
                   

 

Cao:21cm   Rộng: 16cm
Giá: 990.000 VND

 

Cao:33cm   Rộng: 20cm
Giá: 1.440.000 VND

 

Cao:31cm   Rộng: 27cm
Giá: 1.580.000 VND
        

 

Cao:48cm   Rộng: 30cm
Giá: 2.530.000 vnd
       

 

Size2: Mã số: LO 046

           Cao: 30 cm  Rộng 16 cm

           1.150.000 vnd  

               

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.820.000 vnd  
            

 

Cao:24cm   Rộng: 16cm
Giá: 680.000 VND

 

Cao:30cm   Rộng: 14cm
Giá: 1.070.000 VND

 

Cao:20cm   Rộng: 19cm
Giá: 970.000 VND

 

Cao:30cm   Rộng: 15cm
Giá: 1.130.000 VND

 

Cao:55cm   Rộng: 27cm
Giá: 2.780.000 VND

 

Cao:28cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.400.000 VND
        

Lọ hoa

 

Cao:70cm   Rộng: 43cm
Giá: 4.500.000 VND

 

Cao:43cm   Rộng: 24cm
Giá: 2.750.000 VND
        

 

Cao:33cm   Rộng: 21cm
Giá: 1.440.000 VND