Mã số: LO 002

Cao:21cm   Rộng: 16cm

 

Mã số: LO 068

Cao:33cm   Rộng: 21cm
        

 

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

 

Mã số: LO 011

Cao:36cm   Rộng: 18cm

 

Mã số: LO 044

Cao:40cm   Rộng: 28cm

 

Mã số: LO 057

Cao:12cm   Rộng: 10cm

 

Mã số: LO 008

Cao: 19cm  Rộng: 16cm  Sâu: 10cm

 

Mã số:: LO 064

Cao: 19cm   Rộng:14cm

 

Mã số: LO 066

Cao:33cm   Rộng: 20cm

 

Mã số: LO 022

Cao:31cm   Rộng: 27cm

 

Mã số: LO 047

Cao:48cm   Rộng: 30cm

 

Mã số: LO 012

Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

 

Mã số: LO 013

Cao:24cm   Rộng: 16cm

 

Mã số: LO 010

Cao:30cm   Rộng: 14cm

 

Mã số: LO 067

Cao:20cm   Rộng: 19cm

 

Mã số: LO 004

Cao:30cm   Rộng: 15cm

 

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

 

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

 

Mã số: LO 024

Cao:70cm   Rộng: 43cm

 
 

Mã số: LO 003

Cao:29cm   Rộng: 19cm

 

Mã số:: LO 072

Cao:41cm   Rộng: 28cm

 

Mã số:: LO 073

Cao:50cm   Rộng: 24cm

 

Mã số: LO 025

Cao:41cm   Rộng: 52cm

 

Mã số: LO 051

Cao:32cm   Rộng: 7cm

 

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

 

Mã số:: LO 046

Cao:30cm   Rộng: 16cm

 

Mã số: LO 065

Cao:12cm   Rộng: 12cm

 

Mã số:: LO 042

Cao:26cm   Rộng: 9cm

 

Mã số:: LO 054

Cao: 19cm   Rộng:11cm

 

Mã số:: LO 061

Cao:10cm   Rộng: 8cm

 

Mã số: LO 052

Cao: 13cm   Rộng: 8cm

 

Mã số:: LO 021

Cao:16cm   Rộng: 13cm

 

Mã số: LO 045

Cao: 11cm   Rộng: 9cm

Món quà tặng bạn Sinh nhật tặng gì Đồ lưu niệm đẹp Lọ ngũ hổ
 

Mã số:: LO 062

Cao: 12cm    Rộng: 9cm

 

Mã số:: LO 028

Cao:28cm   Rộng: 17cm

 

Mã số:: LO 063

Cao: 11cm   Rộng:9cm

 

Mã số: LO 058

Cao:12cm   Rộng: 10cm

 

Mã số: LO 069

Cao: 14cm  Rộng: 11cm

Đồ để bàn Lọ cắm bút ngộ nghĩnh Qùa cho thầy Qùa tặng thầy cô

 

 

Mã số:: LO 016

Cao:39cm   Rộng: 21cm

 

Mã số: LO 035

Cao:

Qùa tặng bạn thân Qùa lưu niệm nhỏ Qùa tặng bạn trai