Mã số: NGHE 015

Cao: 24cm    Rộng: 23cm  

 

Mã số: NGHE 024

Cao: 15cm    Rộng: 19cm

 

Mã số: NGHE 004

Cao: 17cm    Rộng: 16cm

 

Mã số: NGHE 022

Cao:27cm   Rộng: 26cm

 

Mã số : RONG 017

Cao : 10cm   Rộng : 10cm

Tượng rồng phong thủy Long phù Mặt long phù
 

Mã số: CV 060

Cao:15cm   Rộng: 18cm

 
 

Mã số: NGHE 028

Cao: 19cm    Rộng: 19cm

       
 

Mã số: RONG 018

Cao:15cm   Rộng: 15cm

 

Mã số : NGHE 016

Cao : 23,5cm   Rộng 16cm   Sâu 20,5cm

Tượng nghe phong thủy Tượng phong thủy Linh vật nghê Tượng con nghê
 

Mã số: RONG 020

Cao:25cm   Rộng: 41cm

 

Mã số: NGHE 029

Cao: 32cm    Rộng: 43cm

 
 

Mã số: CV 089

Cao: 20cm    Rộng: 21cm 

 

Mã số: CV 020

Cao: 7cm    Rộng: 10cm

 

Mã số: LT 053

Cao: 42cm    Rộng: 16cm

 

Mã số:: NGHE 007

Cao: 15cm    Rộng: 21cm

 

Mã số: RONG 002

Cao:24cm   Rộng: 24cm

       
 

Mã số: NGHE 026

Cao:20cm   Rộng:23cm

 
 

Mã số: CV 090

Cao:23cm   Rộng: 24cm

 

Mã số: RONG 019

Cao:31cm   Rộng: 27cm

 

Mã số: NGHE 005

Cao: 7cm    Rộng: 10cm

 

Mã số: CV 086

Cao:4cm   Rộng: 6cm

 

Mã số: RONG 001

Cao:13cm   Rộng: 13cm

 

Mã số:: CV 070

Cao:11cm   Rộng: 15cm

 

Mã số: NGHE 014

Cao: 24cm    Rộng: 18cm

 

Mã số: RONG 022

Cao:16cm   Rộng: 29cm

 

Mã số:: CV 092

Cao:7cm   Rộng: 9cm

 

Mã số: NGHE 021

Cao: 20cm    Rộng: 10cm

 

Mã số:: RONG 015

Cao:20cm   Rộng: 26cm

 

Mã số: NGHE 025

Cao: 18cm    Rộng: 10cm

 

Mã số:: NGHE 018

Cao: 15cm   Rộng:7cm  Sâu :12cm

 

Mã số:: RONG 023

Cao:15cm   Rộng: 25cm

 

Mã số:: RONG 014

Cao:9cm   Rộng: 14cm

 

Mã số: NGHE 005

Cao:7cm   Rộng:10cm

 

Mã số:RONG 021

Cao:41cm   Rộng: 31cm

 

Mã số: NGHE 027

Cao: 6cm    Rộng: 4cm

 

Mã số: NGHE 016 N

Cao: 24cm    Rộng: 16cm