Cao: 15cm    Rộng: 19cm
Giá: 990.000 vnd   

 

Cao:27cm   Rộng: 26cm
Giá: 2.070.000 VND 

 

Cao: 15cm    Rộng: 21cm
Giá: 1.400.000 vnd   

 

Cao:9cm   Rộng: 14cm
Giá: 231.000 VND

 

 Cao: 24cm    Rộng: 23cm
Giá: 1.500.000 vnd  

 

Cao: 17cm    Rộng: 16cm
Giá: 770.000 vnd

 

Cao:13cm   Rộng: 13cm
Giá: 202.000 VND
        

 

Cao:11cm   Rộng: 15cm
Giá: 292.000 VND 

 

Cao:15cm   Rộng: 18cm
Giá: 506.000 VND 

 
 
Cao:19cm   Rộng: 29cm
Giá: 1.300.000 VND
       
 

Cao:41cm   Rộng: 31cm
Giá: 1.634.000 VND 

 

 

 

 

 
 

Cao:15cm   Rộng: 15cm
Giá: 264.000 VND
        

 

Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 665.000 VND

 
 

Cao: 42cm    Rộng: 16cm
Giá: 1.065.000 vnd  
       

 
Cao: 31cm    Rộng: 27cm
Giá: 1.330.000 vnd   
 

Cao:7cm   Rộng: 9cm
Giá: 125.000 VND 

 
Cao:16cm   Rộng: 29cm
Giá: 690.000 VND