Mã số: CV 060
Cao:15 cm    Rộng:20 cm
Giá: 506.000 VND  
 

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 990.000 VND

 

Mã số: NGHE 022
Cao: 26.5cm   Rộng: 26cm   Sâu: 18cm
Giá: 2.070.000 VND 

 

Mã số: RONG 001

Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm

Giá: 202,000 vnd
        

 

Mã số: RONG 021

Cao: 40 cm

Rộng: 30 cm

Sâu: 15 cm

Giá: 1.720.000 vnd

1.204.000 vnd

 

 

 

 
Mã số: CV 089
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 815.000 VND
       
 
Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.500.000 VND
 

Mã số: NGHE 004
Cao: 19cm   Rộng: 11cm   Sâu: 16cm (mỗi bức)
Giá: 770.000 VND
       

 

Mã số: RONG 018
Cao: 15cm  Rộng: 15.5cm  Sâu: 5cm
Giá: 264.000VND
        

 
Mã số: CV 020
Cao: 7cm    Dài: 13cm
Giá: 175.000 VND
        
 
Mã số: NGHE 028
Cao: 20cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.300.000 VND
       
 

Mã số: LT 053
Cao: 41.5cm   Rộng: 16.5cm   Sâu: 12cm
Giá: 1.065.000 VND
       

 

Mã số: NGHE 029
Cao: 30cm    Rộng: 20cm   Dài: 43cm
Giá: 1.660.000 VND

 
 
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.330.000 vnd
  Quà tặng tết, linh vật rồng.
 

Mã số: NGHE 026
Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 665.000 VND

 
 
Mã số: RONG 022
Cao: 15cm    Rộng: 30cm
Giá: 690.000 VND
       
 
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.640.000    
 
Mã số: RONG 002
Cao: 24cm   Rộng: 24cm
Giá: 790.000 VND