Cao:9cm   Rộng: 14cm
Giá: 256.000 VND

 

Cao: 15cm   Rộng:7cm  Sâu :12cm
Giá: 918.000 VND

 

Cao:13cm   Rộng: 13cm
Giá: 225.000 VND
        

 

Cao: 15cm    Rộng: 21cm
Giá: 1.595.000 vnd   

 

Cao:11cm   Rộng: 15cm
Giá: 325.000 VND 

 

Cao:15cm   Rộng: 18cm
Giá: 565.000 VND 

 
 

Cao: 15cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.138.000 vnd   

 

Cao:41cm   Rộng: 31cm
Giá: 2.170.000 VND 

 

 

 

Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 968.000 vnd  
       

 

Cao:27cm   Rộng: 26cm
Giá: 2.350.000 VND 

 

Cao:15cm   Rộng: 15cm
Giá: 286.000 VND
        

 
Cao:7cm   Rộng: 10cm
Giá: 195.000 VND
 

 Cao: 24cm    Rộng: 23cm
Giá: 1.785.000 vnd  

 

Cao: 42cm    Rộng: 16cm
Giá: 1.206.000 vnd  
       

 
Cao: 31cm    Rộng: 27cm
Giá: 1.518.000 vnd   
 

Cao: 17cm    Rộng: 16cm
Giá: 918.000 vnd

 

Cao:7cm   Rộng: 9cm
Giá: 138.000 VND 

 
Cao:16cm   Rộng: 29cm
Giá: 798.000 VND 
 
Cao:19cm   Rộng: 29cm
Giá: 1.480.000 VND
       
 
Cao: 25cm    Rộng: 41cm
Giá: 2.095.000 vnd