Cao:10cm   Rộng: 12cm
Giá: 220.000 VND

 

Cao: 11cm   Rộng:11cm
Giá: 218.000 VND

 

 Cao: 13cm   Rộng:13cm
Giá: 218.000 VND

 

Cao:9cm   Rộng: 13cm
Giá: 218.000 VND 

 

 Cao:10cm   Rộng: 12cm
Giá: 218.000 VND 

 

 Cao:12cm   Rộng: 13cm
Giá: 232.000 VND 

 

 Cao:10cm   Rộng: 10cm
Giá: 218.000 VND

 
 Cao:11cm   Rộng: 14cm
Giá: 218.000 VND
 
 Cao:11cm   Rộng: 11cm
Giá: 218.000 VND

 

 

Cao: 13cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 218.000VND

 

 Cao:12cm   Rộng: 11cm
Giá: 218.000 VND 

 

 Cao:10cm   Rộng: 10cm
Giá: 218.000 VND