Mã số:: CV 022 C

Cao: 11cm   Rộng:11cm

 

Mã số:: CV 022 T

Cao:9cm   Rộng: 13cm 

 

Mã số:: CV 022 H

Cao:10cm   Rộng: 12cm

 

Mã số: CV 022 M

Cao:10cm   Rộng: 12cm

 

 Mã số: CV 022 R

Cao:12cm   Rộng: 13cm

 

Mã số:: CV 022 RN

Cao:10cm   Rộng: 10cm

 

Mã số:: CV 022 N

Cao: 13cm   Rộng:13cm

 

Mã số:: CV 022 D

Cao: 11cm   Rộng:14cm

 

Mã số:: CV 022 K

Cao: 11cm   Rộng:11cm

 

Mã số: CV 022 G

Cao: 13cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm

 

Mã số: CV 022 CH

Cao:12cm   Rộng: 11cm

 

Mã số: CV 022 L

Cao:10cm   Rộng: 10cm