Size1: Mã số: NK 018
           Cao: 6.5cm  Rộng: 12.5cm  Sâu: 10cm
           Giá: 175.000VND
                   

Size2: Mã số: nk 006

           Cao:6cm  Rộng: 10.5cm

           Giá: 130.000 vnd
                   

 
Mã số: NK 024
Cao: 38cm    Rộng: 36cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.360.000VND
       
 
Mã số: NK021
Cao: 11.5cm    Rộng: 7.5cm  Sâu: 7cm
Giá: 103.000VND
       
 
Mã số: NK 015
Cao: 35cm    Rộng: 19cm
Giá: 675.000 VND
        
 
Mã số: NK 025
Cao: 42cm    Rộng:21cm
Giá: 1.360.000 VND
     
 

Mã số: NK 027
Cao: 50cm   Rộng:21cm
Giá: 1.550.000 VND

 
 

Size1: Mã số: NK 005
          Cao: 5cm   Rộng: 11cm
          Giá: 130.000 VND
                 

Size2: Mã số: NK 016

          Cao: 8cm  Rộng: 18cm

          Giá: 245.000 vnd
                

 
Mã số: NK 026
Cao:19cm   Rộng:22cm
Giá: 620.000 VND
      
 

Mã số: NK 004
Cao: 34cm   Rộng:26cm
Giá: 920.000 VND