Cao: 34cm    Rộng: 26cm
Giá: 920.000 VND

 
 

Cao: 15cm    Rộng: 24cm
Giá: 594.000 vnd   

 

Cao:10cm   Rộng: 7cm
Giá: 140.000 VND 

 

Cao:7cm  Rộng: 12cm

 Giá: 175.000 vnd 

 

Cao: 50cm   Rộng:22cm
Giá: 1.550.000 VND

 
 

Cao: 15cm   Rộng:11cm
Giá: 630.000 VND

 
Cao: 11cm    Rộng: 7cm
Giá: 103.000 vnd  
       
 
Cao: 34cm    Rộng: 18cm
Giá: 675.000 VND
        
 
Cao: 45cm    Rộng:21cm
Giá: 1.360.000 VND
     
 

Size1: Mã số: NK 005
          Cao: 6cm   Rộng: 11cm
          Giá: 130.000 VND
                 

Size2: Mã số: NK 016

          Cao: 8cm  Rộng: 18cm

          Giá: 245.000 vnd
                

 

Cao: 12cm   Rộng:14cm
Giá: 470.000 VND

 
Cao: 19cm    Rộng: 22cm
Giá: 620.000 vnd  
 

Cao: 14cm    Rộng: 13cm
Giá: 268.000 vnd   

 
Cao: 40cm    Rộng: 34cm
Giá: 1.360.000 vnd  
       
 

Cao: 6cm    Rộng: 10cm
Giá: 130.000 vnd