Mã số: NK 004

Cao: 34cm    Rộng: 26cm

 
 

Mã số: NK 027

Cao: 50cm   Rộng:22cm

 
 

Mã số: NK 021

Cao: 11cm    Rộng: 7cm

       
 

Mã số: KHI 011

Cao: 29cm    Rộng: 15cm

 

Mã số: NK 015

Cao: 34cm    Rộng: 18cm

        
 
Mã số: NK 025 Cao: 45cm    Rộng:21cm
 

Mã số: NK 005

Cao: 6cm    Rộng: 11cm

 

Mã số: NK 026

Cao: 19cm    Rộng: 22cm

 

Mã số: NK 018

Cao:7cm  Rộng: 12cm

 

Mã số: NK 008

Cao: 14cm    Rộng: 13cm

 

Mã số: NK 024

Cao: 40cm    Rộng: 34cm

       
 

Mã số:: NK 001

Cao: 15cm   Rộng:11cm

 

Mã số:: NK 006

Cao: 6cm    Rộng: 10cm

 

Mã số:: NK 002

Cao:10cm   Rộng: 7cm

 

Mã số: NK 010

Cao: 11cm    Rộng: 20cm

 

Mã số:: NK 012

Cao: 12cm   Rộng:14cm

 

Mã số:: NK 023

Cao: 15cm    Rộng: 24cm

 

Mã số:: NK 013

Cao: 26cm   Rộng:10cm