Cao:7cm   Rộng: 7cm
Giá: 128.000 VND

 

Cao:6cm   Rộng: 11cm
Giá: 108.000 VND

 

Cao:9cm   Rộng: 6cm
Giá: 128.000 VND

 

Cao:15cm   Rộng: 14cm
Giá: 265.000 VND

 

Cao:18cm   Rộng: 13cm
Giá: 438.000 VND

 

Cao:12cm   Rộng: 14cm
Giá: 350.000 VND

 

Cao:16cm   Rộng: 10cm
Giá: 285.000 VND

 

Cao:11cm   Rộng: 9cm
Giá: 196.000 VND

 

Cao:13cm   Rộng: 10cm
Giá: 195.000 VND

 

Cao:11cm   Rộng: 11cm
Giá: 165.000 VND

 

Cao:31cm   Rộng: 36cm
Giá: 1.550.000 VND 

 

Cao:13cm   Rộng: 12cm
Giá: 230.000 VND 

 

Cao:13cm   Rộng: 16cm
Giá: 328.000 VND

 

Cao:20cm   Rộng: 17cm
Giá: 535.000 VND 

 

Cao: 19cm    Rộng: 9cm
Giá: 312.000 vnd

 

Cao:10cm   Rộng: 14cm
Giá: 215.000 VND
    

 

Cao:45cm   Rộng: 25cm
Giá: 1.930.000 VND

 

Cao:42cm   Rộng: 36cm
Giá: 2.590.000 VND

 
Cao:13cm   Rộng: 13cm
Giá: 265.000 VND
       
 

Cao:14cm   Rộng: 18cm
Giá: 325.000 VND