Cao:31cm   Rộng: 36cm
Giá: 1.360.000 VND 

 

Cao:13cm   Rộng: 12cm
Giá: 207.000 VND 

 

Cao:13cm   Rộng: 16cm
Giá: 297.000 VND

 

Cao:20cm   Rộng: 17cm
Giá: 415.000 VND 

 

Cao: 19cm    Rộng: 9cm
Giá: 285.000 vnd

 

Cao:10cm   Rộng: 14cm
Giá: 192.000 VND
    

 

Cao:45cm   Rộng: 25cm
Giá: 1.690.000 VND

 

Cao:42cm   Rộng: 36cm
Giá: 2.300.000 VND

 
Cao:13cm   Rộng: 13cm
Giá: 245.000 VND
       
 

Cao:14cm   Rộng: 18cm
Giá: 282.000 VND

 
Size1: Mã số: DL 075            Cao: 17cm  Rộng: 17cm            Giá: 506.000 vnd                   Size2: Mã số: DL 050            Cao: 26cm  Rộng: 27cm            Giá: 1.260.000 vnd
                    Size3: Mã số: DL 143            Cao: 10cm  Rộng: 10cm            Giá: 255.000 vnd
                    Size4: Mã Số: DL 074            Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm            Giá: 117.000 vnd
                   
 
 
Cao:24cm   Rộng: 23cm
Giá: 670.000 VND
       
              
 

Size 1: Mã số DL 011

           Cao:24cm   Rộng: 18cm
           Giá: 670.000 VND
                  

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 175.000 vnd              

 

Cao:16cm   Rộng: 11cm
Giá: 256.000 VND

 
Cao:19cm   Rộng: 14cm
Giá: 320.000 VND
        
 

Cao: 19cm    Rộng: 10cm
Giá: 285.000 vnd  

 

Cao: 16cm    Rộng: 8cm
Giá: 176.000 vnd  

 
Cao:39cm   Rộng: 39cm
Giá: 2.560.000 VND
 
Cao: 30 cm  Rộng:26 cm
Giá: 1.560.000 VND
       
        
 
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 575.000 VND