Mã số: DL 004

Cao:30cm   Rộng: 36cm

 

Mã số DL 011

Cao:24cm   Rộng: 18cm

 

Mã số: DL 002

Cao:24cm   Rộng: 23cm

 

Mã số: DL 128

Cao:28cm   Rộng: 18cm

 

Mã số: DL 109

Cao:13cm   Rộng: 16cm

 

Mã số: DL 003

Cao:42cm   Rộng: 36cm

 

Mã số: DL 136

Cao:22cm   Rộng: 22cm

Qùa tặng trang trí bàn

 

Phật cười

 

Tượng Di Lặc
 

Mã số: DL 010

Cao:20cm   Rộng: 17cm

 

Mã số: DL 089

Cao:18cm   Rộng: 28cm

 

Mã số: DL 111

Cao:32cm   Rộng: 24cm

 

Mã số: DL 095

Cao:22cm   Rộng: 23cm

 

Mã số: DL 124

Cao:32cm   Rộng: 21cm

 

Mã số: DL 080

Cao:28cm   Rộng: 22cm

          Di Lặc phong thủy

 

Di Lặc đứng

 

Qùa tặng Tết

  

Mã số: DL 123

Cao:30cm   Rộng: 25cm

 

Mã số: DL 081

Cao:39cm   Rộng: 39cm

 

Mã số:DL 117

Cao:31cm   Rộng: 36cm

 

Mã số: DL 131

Cao:38cm   Rộng: 51cm

 

Mã số: DL 053

Cao:13cm   Rộng: 12cm

 

Mã số: DL 108

Cao:10cm   Rộng: 14cm

 

Mã số:DL 027

Cao:45cm   Rộng: 25cm

 

Mã số:: DL 110

Cao:13cm   Rộng: 13cm

 

Mã số:: DL 142

Cao: 11cm    Rộng: 8cm

 

Mã số: DL 107

Cao:14cm   Rộng: 18cm

 

Mã số:: DL 075

Cao:17cm   Rộng: 17cm

 

Mã số:: DL 114

Cao:10cm   Rộng: 9cm

 

Mã số:: DL 138

Cao: 12cm   Rộng:9cm

 

Mã số:: DL 067

Cao:18cm   Rộng: 13cm

 

Mã số:: DL 097

Cao:13cm   Rộng: 9cm

 

Mã số:: DL 145

Cao:10cm   Rộng: 7cm

 

Mã số:: DL 014

Cao:16cm   Rộng: 11cm

 

Mã số:: DL 104

Cao:14cm   Rộng: 19cm

           Phật Di Lặc đứng

 

Tượng Ông Phật Di Lặc

 

Tượng Di Lặc cười  
 

Mã số:: DL 150

Cao: 15cm    Rộng: 7cm

 

Mã số:: DL 096

Cao: 19cm    Rộng: 10cm

 

Mã số:: DL 041

Cao: 16cm    Rộng: 8cm

 

Mã số:: DL 126

Cao: 15cm   Rộng: 12cm

 

Mã số:: DL 072

Cao:6cm   Rộng: 11cm

 

Mã số:: DL 074

Cao:7cm   Rộng: 7cm

 

Mã số:: DL 099

Cao:17cm   Rộng: 10cm

 

Mã số:: DL 059

Cao:30cm   Rộng: 26cm

        
 

Mã số:: DL 088

Cao:20cm   Rộng: 21cm

          Phật Di Lặc nằm

 

Ý nghĩa Phật Di Lặc

 

Ông Phật Di Lặc