Mã số: DL 053
Cao: 12cm   Rộng: 12.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 192.000 VND
        

 

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.165.000 vnd

 

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd

 

Mã số: DL 109

Cao: 13cm
 Rộng: 17,5cm
 Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd

 

Mã số: DL 108
Cao: 11cm   
Rộng: 14.5cm  
Sâu: 10.5cm
Giá: 178.000 VND
    

 

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd

 

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd

 
Mã số: DL 110
Cao: 13cm  
Rộng:13cm
Giá: 232.000  VND
       
 
Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 280.000 VND
       
 
Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 470.000  VND
                  Size2: Mã số: DL 050           Cao: 26cm  Rộng: 27cm           Giá: 1.090.000 vnd
                   Size3: Mã số: DL 143           Cao: 10cm  Rộng: 10cm           Giá: 245.000 vnd
                   Size4: Mã Số: DL 074           Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm           Giá: 103.000 vnd
                   
 
 
Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 570.000 VND
       
              
 

Size1: Mã số: DL 011
           Cao:24 cm    Rộng: 20 cm
           Giá: 570.000 VND
                  

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 170.000 vnd              

 
Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 302.000 VND
        
 
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VND
       Quà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
 
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
       
        
 
Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 488.000 VND
       
 
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
       
 
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
       
 
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
        
 
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND