Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
 

Cao: 14cm    Rộng: 10cm    Sâu 8cm

Giá: 268,000 vnd

 
Cao:15cm   Rộng 13cm
Giá: 280.000 VND
       
 

Cao:14cm   Rộng: 11cm
Giá: 274.000 VND 

 
Cao: 16cm   Rộng: 13cm
Giá: 280.000 VND
        
 
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND
      
 
Cao: 14cm    Rộng: 13cm
Giá: 268.000 VND
       
       
 
Cao: 13cm   Rộng: 11cm
Giá:  268.000 VND
        
 

Cao: 12cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10cm

Giá: 330.000 vnd

 

Cao: 12cm   Rộng: 14cm   Sâu 10cm

Giá: 268.000 vnd

Tượng heo tiền