Mã số:: CV 095

Cao:14cm   Rộng: 14cm

 

Mã số:: CV 096

Cao:10cm   Rộng: 13cm

 

Mã số:: CV 097

Cao:15cm   Rộng: 13cm

       
 

Mã số:: CV 099

Cao:16cm   Rộng: 13cm


        
 

Mã số:: CV 100

Cao:14cm   Rộng: 12cm

 

Mã số:: CV 102

Cao:14cm   Rộng: 13cm

       
       
 

Mã số: CV 104

Cao: 12cm   Rộng: 14cm   Sâu 10cm

 

Mã số:: CV 094

Cao:14cm   Rộng: 13cm

 

Mã số:: CV 103

Cao:13cm   Rộng: 11cm

 
 

Mã số: CV 104 N

Cao: 12cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10cm

 

Mã số::CV 098

Cao:14cm   Rộng: 11cm

 

Mã số:: CV 101

Cao:15cm   Rộng: 12cm

 

Mã số: CV 093

Cao: 14cm    Rộng: 10cm    Sâu 8cm