Mã số: CV 072

Cao:17cm   Rộng: 17cm

 

Mã số:: CV 076

Cao:16cm   Rộng: 20cm

       
 

Mã số:: CV 088

Cao:16cm   Rộng: 24cm

       
 

Mã số: CV 049

Cao:28cm   Rộng: 16cm

 

 Mã số: CV 050

Cao:17cm   Rộng: 15cm

 
 

Mã số:: CV 077

Cao:24cm   Rộng: 25cm

     
 

Mã số:: DE 003

Cao:25cm   Rộng: 18cm


        
 

Mã số: CV 078

Cao:18cm   Rộng: 24cm

 

Mã số: CV 053

Cao: 16cm   Rộng: 16cm

 

Mã số:: CV 106

Cao:24cm   Rộng: 18cm

 
 

Mã số:: CV 079

Cao:18cm   Rộng: 22cm

       
 

Mã số: CV 078

Cao: 18 cm  Rộng: 24 cm  Sâu: 11 cm

 

Mã số:: CV 067

Cao:15cm   Rộng: 18cm