Cao:16cm    Rộng: 20cm
Giá: 570.000 VND
       
 

Cao: 18 cm  Rộng: 24 cm  Sâu: 11 cm

Giá: 595.000 vnd

 

 

 
Cao: 24cm    Rộng: 25cm
Giá: 640.000 vnd  
     
 
Cao:25cm   Rộng: 18cm
Giá: 640.000 VND
        
 

Cao: 16cm   Rộng: 16cm
Giá: 328.000 vnd

 
        
 
Cao: 18cm    Rộng: 22cm
Giá: 570.000 VND
       
 
Cao:15cm   Rộng: 18 cm
Giá: 515.000 VND