Cao:17cm   Rộng: 17cm
Giá: 488.000 VND

 
 
Cao:16cm    Rộng: 20cm
Giá: 678.000 VND
       
 

Cao: 18 cm  Rộng: 24 cm  Sâu: 11 cm

Giá: 718.000 vnd

 

 

 
Cao:16cm   Rộng: 24cm
Giá: 585.000 VND
       
 

Cao:28cm   Rộng: 16cm
Giá: 746.000 VND

 

 Cao:17cm   Rộng: 15cm
Giá: 388.000 VND

 
 
Cao: 24cm    Rộng: 25cm
Giá: 640.000 vnd  
     
 
Cao:25cm   Rộng: 18cm
Giá: 746.000 VND
        
 

Cao: 16cm   Rộng: 16cm
Giá: 358.000 vnd

 
Cao:24cm   Rộng: 18cm
Giá: 508.000 VND
        
 
Cao: 18cm    Rộng: 22cm
Giá: 678.000 VND
       
 
Cao:15cm   Rộng: 18 cm
Giá: 575.000 VND