Cao:9cm   Rộng: 14cm
Giá: 231.000 VND

 

Cao:13cm   Rộng: 13cm
Giá: 202.000 VND
        

 

Cao:41cm   Rộng: 31cm
Giá: 1.634.000 VND 

 

 

 

Cao:15cm   Rộng: 15cm
Giá: 264.000 VND
        

 

Cao: 42cm    Rộng: 16cm
Giá: 1.065.000 vnd  
       

 
Cao: 31cm    Rộng: 27cm
Giá: 1.330.000 vnd   
 
Cao:16cm   Rộng: 29cm
Giá: 690.000 VND 
 
Cao: 25cm    Rộng: 41cm
Giá: 1640.000 vnd    
 
Cao: 24cm   Rộng: 24cm
Giá: 790.000 VND