Mã số: NGHE 015

Cao: 24cm    Rộng: 23cm  

 

Mã số: NGHE 024

Cao: 15cm    Rộng: 19cm

 

Mã số: NGHE 004

Cao: 17cm    Rộng: 16cm

 

Mã số: NGHE 022

Cao:27cm   Rộng: 26cm

 

Mã số: NGHE 028

Cao: 19cm    Rộng: 19cm

       
 

Mã số : NGHE 016

Cao : 23,5cm   Rộng 16cm   Sâu 20,5cm

Tượng nghe phong thủy Tượng phong thủy Linh vật nghê Tượng con nghê
 

Mã số: NGHE 029

Cao: 32cm    Rộng: 43cm

 
 

Mã số:: NGHE 007

Cao: 15cm    Rộng: 21cm

 

Mã số: NGHE 026

Cao:20cm   Rộng:23cm

 
 

Mã số: NGHE 005

Cao: 7cm    Rộng: 10cm

 

Mã số: NGHE 014

Cao: 24cm    Rộng: 18cm

 

Mã số: NGHE 021

Cao: 20cm    Rộng: 10cm

 

Mã số: NGHE 025

Cao: 18cm    Rộng: 10cm

 

Mã số:: NGHE 018

Cao: 15cm   Rộng:7cm  Sâu :12cm

 

Mã số: NGHE 005

Cao:7cm   Rộng:10cm

 

Mã số: NGHE 027

Cao: 6cm    Rộng: 4cm

 

Mã số: NGHE 016 N

Cao: 24cm    Rộng: 16cm