Cao: 15cm   Rộng:7cm  Sâu :12cm
Giá: 918.000 VND

 

Cao: 15cm    Rộng: 21cm
Giá: 1.595.000 vnd   

 

Cao: 15cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.138.000 vnd   

 

Cao:27cm   Rộng: 26cm
Giá: 2.350.000 VND 

 

 Cao: 24cm    Rộng: 23cm
Giá: 1.785.000 vnd  

 

Cao: 17cm    Rộng: 16cm
Giá: 918.000 vnd

 
Cao:19cm   Rộng: 29cm
Giá: 1.480.000 VND
       
 

 Cao: 32cm    Rộng: 43cm
Giá: 1.890.000 vnd   

 
 

Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 785.000 VND