Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 850.000 VND
       

 

Mã số: NGHE 022
Cao: 26.5cm   Rộng: 26cm   Sâu: 18cm
Giá: 1.830.000 VND 
        

 
Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.300.000 VND
        
 

Mã số: NGHE 004
Cao: 19cm   Rộng: 11cm   Sâu: 16cm (mỗi bức)
Giá: 670.000 VND
       

 
Mã số: NGHE 028
Cao: 20cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.110.000 VND
       
 
Mã số: NGHE 029
Cao: 30cm    Rộng: 20cm   Dài: 43cm
Giá: 1.450.000 VND
        
 
Mã số: NGHE 026
Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 570.000 VND