Tượng linh vật

Mã số: CV 082 Cao: 10cm    Rộng: 13cm

Mã số: CV 032

Cao: 13cm    Rộng: 21cm

        

Mã số: NGHE 026

Cao:20cm   Rộng:23cm

 

Mã số: RONG 002

Cao:24cm   Rộng: 24cm

       

Mã số: CV 029

Cao: 19cm    Rộng: 24cm

Mã số: PH 039

Cao: 24cm    Rộng: 12cm

       

Mã số: CV 020

Cao: 7cm    Rộng: 10cm