Tượng thờ

Mã số: PH 029

Cao:35cm   Rộng: 20cm

Mã số: PH 083

Cao:18cm   Rộng: 12cm

Mã số: PH 052

Cao:40cm   Rộng: 30cm

Mã số: PH 055

Cao:60cm   Rộng: 26cm

Mã số: PH 014

Cao: 46cm    Rộng: 20cm

 

Mã số: QC 049

Cao:30cm   Rộng: 27cm

Mã số: PH 012

Cao:38cm   Rộng: 27cm

  Mã số: PH 009
  Cao:18cm-Rộng:11cm
 

Mã số: QC 025

Cao:63cm   Rộng: 57cm

Mã số: PH 065

Cao:48cm   Rộng: 41cm

Mã số: PH 073

Cao:28cm   Rộng: 17cm

Mã số: CHUA 004

Cao:41cm   Rộng: 13cm

        Đức mẹ Đức Mẹ ban ơn

 

Trang trí phòng khách

Mã số: CHUA 007

Cao:32cm   Rộng: 13cm        

Mã số: CHUA 014

Cao:30cm   Rộng: 23cm

          Tượng Giê Su Tượng thiên chúa

 

Chúa KItô  

Mã số: CHUA 005

Cao:39cm   Rộng: 10cm

       
         Đức mẹ Fatima

 

Tượng ảnh công giáo

 

Tượng Đức Mẹ

Mã số: PH 066

Cao: 28 cm  Rộng: 15 cm

Mã số: PH 057 NAU

Cao: 35cm    Rộng: 23cm

Mã số: PH 058

Cao: 58cm    Rộng: 21cm