Tượng thờ

Mã số: QC 050

Cao:46cm   Rộng: 30cm

       

Mã số: QC 025

Cao:63cm   Rộng: 57cm

Mã số: QC 047

Cao:54cm   Rộng: 30cm

Mã số: QC 040

Cao:21cm   Rộng: 15cm

Mã số: CHUA 004

Cao:41cm   Rộng: 13cm

       

Mã số: CHUA 018

Cao:32cm   Rộng: 13cm        

Mã số: CHUA 014

Cao:30cm   Rộng: 23cm

       

Mã số: CHUA 005

Cao:39cm   Rộng: 10cm

       
        

Mã số: PH 029

Cao:35cm   Rộng: 20cm

Mã số: PH 058

Cao:58cm   Rộng: 21cm

Mã số: PH 065

Cao:48cm   Rộng: 41cm

Mã số: PH 042

Cao: 40cm    Rộng: 25cm        

Mã số: PH 058 nau

Cao: 68cm    Rộng: 28cm

Mã số: PH 014

Cao: 46cm    Rộng: 20cm

 

Mã số: PH 066

Cao: 28 cm  Rộng: 15 cm

Mã số: PH 058

Cao: 58cm    Rộng: 21cm