Tượng thờ

Cao:60cm   Rộng: 26cm
Giá: 10.500.000 VND
   

Cao:35cm   Rộng: 20cm
Giá: 780.000 VND
       

Cao:38cm   Rộng: 27cm
Giá: 1.550.000 VND

Cao:32cm   Rộng: 22cm
Giá: 740.000 VND
       

Cao:58cm   Rộng: 21cm
Giá: 2.600.000 VND 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 4.420.000 VND

 

Cao: 28 cm  Rộng: 15 cm

Giá: 580.000 vnd

Cao: 30cm    Rộng: 23cm
Giá: 490.000 VND
       
                 
Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 2.090.000 vnd
Cao: 48cm   Rộng: 26cm
Gia: 1.930.000 vnd 
Cao: 46cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.930.000 vnd
       

 


 Size2: Mã số: QC 045
           Cao: 30cm  Rộng: 15cm
           Giá: 915.000 vnd                

Cao:63cm   Rộng: 57cm
Giá: 6.500.000 VND      

Cao:50cm   Rộng: 57cm
Giá: 4.920.000 VND
        

Cao:54cm   Rộng: 30cm
Giá: 3.160.000 VND

Cao:21cm   Rộng: 15cm
Giá: 560.000 VND 

Cao:41cm   Rộng: 13cm
Giá: 660.000 VND