Tượng thờ

Mã số: PH 079

Cao: 28cm    Rộng: 12cm

   
  Mã số: PH 009
  Cao:18cm-Rộng:11cm
 

Mã số: QC 049

Cao:30cm   Rộng: 27cm

Mã số: PH 088

Cao: 29cm    Rộng: 16cm

       

Mã số: PH 026

Cao: 28cm  Rộng: 15cm

Mã số: PH 011

Cao: 32cm    Rộng: 25cm

Mã số: CHUA 004

Cao:41cm   Rộng: 13cm

       

Mã số: CHUA 007

Cao:32cm   Rộng: 13cm        

Mã số: CHUA 014

Cao:30cm   Rộng: 23cm

       

Mã số: PH 045

Cao: 23cm    Rộng: 13cm

       

Mã số: PH 084

Cao: 11cm    Rộng: 25cm

Mã số: PH 069

Cao: 50cm    Rộng: 18cm

Mã số:: DL 092

Cao:25cm   Rộng: 19cm

Mã số: PH 085

Cao: 35cm    Rộng: 23cm

     

Mã số: PH 071

Cao: 21cm    Rộng: 15cm

Mã số: QC 050

Cao:46cm   Rộng: 30cm

       

Mã số: QC 025

Cao:63cm   Rộng: 57cm