Tượng Quan Công

Mã số: QC 049

Cao:30cm   Rộng: 27cm

Mã số: QC 008

Cao:34cm   Rộng: 27cm

Mã số: QC 044

Cao: 43cm   Rộng: 25cm

Mã số: QC 046

Cao:30cm   Rộng: 17cm

Mã số: QC 031

Cao:23cm   Rộng: 15cm

Mã số: QC 048

Cao:37cm   Rộng: 36cm

Mã số: QC 001

Cao:28cm   Rộng: 17cm

Mã số: QC 041

Cao:25cm   Rộng: 20cm

Mã số: QC 050

Cao:46cm   Rộng: 30cm

       

Mã số: QC 039

Cao:30cm   Rộng: 30cm

  

Mã số: QC 025

Cao:63cm   Rộng: 57cm

Mã số: QC 038

Cao:25cm   Rộng: 17cm

     

Mã số: QC 010

Cao: 61cm    Rộng: 32cm

Mã số: QC 047

Cao:54cm   Rộng: 30cm