Tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát

Mã số: PH 089

Cao: 25cm    Rộng: 17cm

 

Mã số: PH 039

Cao: 24cm    Rộng: 12cm

       
Mã số: PH 076 Cao: 16cm    Rộng:10cm
       

Mã số: PH 067
Cao:26cm    Rộng: 13cm
                         

Mã số: PH 060

Cao: 43cm    Rộng: 21cm

    

Mã số: PH 063

Cao: 48cm    Rộng: 27cm

Mã số: PH 006

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

Mã số: PH 058

Cao:58cm   Rộng: 21cm

Mã số: PH 065

Cao:48cm   Rộng: 41cm

Mã số: PH 075

Cao:16cm   Rộng: 7cm

Mã số: PH 082

Cao: 21cm    Rộng: 12cm

Mã số: PH 058 nau

Cao: 68cm    Rộng: 28cm

Mã số: PH 014

Cao: 46cm    Rộng: 20cm

 

Mã số: PH 060 N

Cao:43cm   Rộng: 21cm

Mã số: PH 058

Cao: 58cm    Rộng: 21cm

 Mã số: PH 022

 Cao: 28cm  Rộng: 9cm                                

Mã số: PH 086

Cao: 23cm    Rộng: 27cm

Mã số: PH 025

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

Mã số: PH 074

Cao: 21cm    Rộng: 13cm