Tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát

Mã số: PH 031

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

Mã số: PH 044

Cao: 48cm    Rộng: 24cm

Mã số: PH 041

Cao:46cm   Rộng: 20cm

Mã số: PH 086

Cao: 23cm    Rộng: 27cm

Mã số: PH 014

Cao: 46cm    Rộng: 20cm

 

 Mã số: PH 022

 Cao: 28cm  Rộng: 9cm                                

Mã số: PH 012

Cao:38cm   Rộng: 27cm

Mã số: PH 006

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

Mã số: PH 065

Cao:48cm   Rộng: 41cm

Mã số: PH 058

Cao: 58cm    Rộng: 21cm

Mã số: PH 058 nau

Cao: 68cm    Rộng: 28cm

Mã số: PH 075

Cao:16cm   Rộng: 7cm

Mã số: PH 082

Cao: 21cm    Rộng: 12cm

Mã số: PH 058

Cao:58cm   Rộng: 21cm

Mã số: PH 033

Cao: 23cm    Rộng: 12cm

Mã số: PH 063

Cao: 48cm    Rộng: 27cm

Mã số: PH 074

Cao: 21cm    Rộng: 13cm

Mã số: PH 060

Cao: 43cm    Rộng: 21cm