Tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát

Mã số: PH 041

Cao:46cm   Rộng: 20cm

Mã số: PH 086

Cao: 23cm    Rộng: 27cm

Mã số: PH 089

Cao: 25cm    Rộng: 17cm

 

Mã số: PH 088

Cao: 29cm    Rộng: 16cm

       

Mã số: PH 039

Cao: 24cm    Rộng: 12cm

       

Mã số: PH 025

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

Mã số: PH 076 Cao: 16cm    Rộng:10cm
       

Mã số: PH 067
Cao:26cm    Rộng: 13cm
                         

Mã số: PH 068

Cao: 29cm    Rộng: 28cm

        

Mã số: PH 060

Cao: 43cm    Rộng: 21cm

    

Mã số: PH 074

Cao: 21cm    Rộng: 13cm

Mã số: PH 063

Cao: 48cm    Rộng: 27cm

 Mã số: PH 022

 Cao: 28cm  Rộng: 9cm                                

Mã số: PH 033

Cao: 23cm    Rộng: 12cm

Mã số: PH 006

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

Mã số: PH 044

Cao: 48cm    Rộng: 24cm

Mã số: PH 031

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

Mã số: PH 012

Cao:38cm   Rộng: 27cm

Mã số: PH 058

Cao:58cm   Rộng: 21cm