Tượng nội thất

Mã số : LT 050

Cao:66cm   Rộng: 39cm

Mã số: LO 068

Cao:33cm   Rộng: 21cm
        

Mã số: QC 017

Cao:38cm   Rộng: 32cm

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

Mã số:: LO 072

Cao:41cm   Rộng: 28cm

 

Mã số: LO 003

Cao:29cm   Rộng: 19cm

Mã số: LO 024

Cao:70cm   Rộng: 43cm

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

Mã số: LO 013

Cao:24cm   Rộng: 16cm

Mã số:: LO 064

Cao: 19cm   Rộng:14cm

Mã số: LO 057

Cao:12cm   Rộng: 10cm

Mã số: LO 012

Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

Mã số: LO 051

Cao:32cm   Rộng: 7cm

Mã số: NK 024

Cao: 40cm    Rộng: 34cm