Tượng nội thất

Cao:43cm   Rộng: 24cm
Giá: 2.750.000 VND
        

Cao:20cm   Rộng: 19cm
Giá: 970.000 VND

Size2: LO 064

           Cao: 19cm  Rộng 14cm

           Giá:  690.000 vnd
                                

Size2: LO 069

           Cao: 15cm  Rộng 12cm

           Giá:  310.000 vnd
                   

Cao:26cm   Rộng: 22cm
Giá: 640.000 VND
        

Size1: Mã số: NGU 008 N
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 750.000 VND
                   
Size2: Mã số: CHUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 2.460.000 VND

Cao:66cm   Rộng: 39cm
Giá: 4.320.000 VND       

Cao: 18 cm  Rộng: 24 cm  Sâu: 11 cm

Giá: 595.000 vnd

 

 

Cao:27cm   Rộng: 26cm
Giá: 665.000 VND
       

Cao: 30 cm  Rộng:26 cm
Giá: 1.560.000 VND
       
        
Cao:19cm   Rộng: 14cm
Giá: 320.000 VND
        

Size 1: Mã số DL 011

           Cao:24cm   Rộng: 18cm
           Giá: 670.000 VND
                  

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 175.000 vnd              

Size1: Mã số: DL 075            Cao: 17cm  Rộng: 17cm            Giá: 506.000 vnd                   Size2: Mã số: DL 050            Cao: 26cm  Rộng: 27cm            Giá: 1.260.000 vnd
                    Size3: Mã số: DL 143            Cao: 10cm  Rộng: 10cm            Giá: 255.000 vnd
                    Size4: Mã Số: DL 074            Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm            Giá: 117.000 vnd
                   
 

Cao:14cm   Rộng: 18cm
Giá: 282.000 VND

Cao:13cm   Rộng: 16cm
Giá: 297.000 VND

Cao:20cm   Rộng: 17cm
Giá: 415.000 VND