Tượng nội thất

Mã số: NGHE 029

Cao: 32cm    Rộng: 43cm

 

Mã số: DE 005

Cao: 28cm    Rộng: 14cm

       

 Mã số: DE 009

Cao:29cm   Rộng: 31cm

 

Mã số: DE 011

Cao: 22cm    Rộng: 19cm

Mã số: NGUA 003

Cao: 30cm    Rộng: 28cm

Mã số: GA 005

Cao: 30cm    Rộng: 23cm

        

Mã số: CV 032

Cao: 13cm    Rộng: 21cm

        
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 588.000 VND

Mã số: CV 071

Cao: 45cm    Rộng: 34cm

Mã số: CV 036

Cao:15cm   Rộng: 18cm

Size1: Mã số: NGUA 008 NAU
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 895.000 VND
                   
Size2: Mã số: NGUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 2.690.000 VND

Cao:41cm   Rộng: 28cm
Giá: 2.390.000 VND


       

Mã số: NGHE 028

Cao: 19cm    Rộng: 19cm

       

Mã số: CG 071

Cao:16cm   Rộng: 36cm

     
      

Mã số: CG 002

Cao:10cm   Rộng: 39cm