Tượng nội thất

Mã số:: DL 088

Cao:20cm   Rộng: 21cm

       

 Mã số: DE 009

Cao:29cm   Rộng: 31cm

 

Mã số:: CV 088

Cao:16cm   Rộng: 24cm

       

Mã số: DL 068

Cao:17cm   Rộng: 10cm


       

Mã số: DL 112

Cao: 25cm   Rộng: 14cm

 Mã số: CV 072

Cao:17cm   Rộng: 17cm

Mã số: DL 132

Cao: 18cm  Rộng: 14cm


        

 Mã số: CV 050

Cao:17cm   Rộng: 15cm

 

Mã số: CG 069

Cao:24cm   Rộng: 22cm

   

Mã số: NK 004

Cao: 34cm    Rộng: 26cm

 

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

Mã số: CV 020

Cao: 7cm    Rộng: 10cm

Mã số: DE 005

Cao: 28cm    Rộng: 14cm

       

Mã số: DL 121

Cao:8cm   Rộng: 10cm

Mã số: QC 049

Cao:30cm   Rộng: 27cm

Mã số: CV 029

Cao: 19cm    Rộng: 24cm

Mã số: DL 131

Cao:38cm   Rộng: 51cm

Mã số: DL 116

Cao: 25cm   Rộng: 27cm