Tượng nội thất

Mã số:RONG 021

Cao:41cm   Rộng: 31cm

 Mã số: CV 072

Cao:17cm   Rộng: 17cm

Mã số: DL 112

Cao: 25cm   Rộng: 14cm

Mã số: DL 068

Cao:17cm   Rộng: 10cm

 

Tượng Phật may mắn

 

Di Lặc hình trứng

 

Phật Di Lặc hình trứng
       

Mã số:: CV 088

Cao:16cm   Rộng: 24cm

       

Mã số: LO 012

Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

Mã số:: DL 075

Cao:17cm   Rộng: 17cm

Mã số: QC 049

Cao:30cm   Rộng: 27cm

Mã số: QC 041

Cao:25cm   Rộng: 20cm

Mã số: QC 044

Cao: 43cm   Rộng: 25cm

Mã số : LT 050

Cao:66cm   Rộng: 39cm

Mã số: LO 068

Cao:33cm   Rộng: 21cm
        

Mã số: QC 017

Cao:38cm   Rộng: 32cm

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

Mã số:: LO 072

Cao:41cm   Rộng: 28cm

 

Mã số: LO 003

Cao:29cm   Rộng: 19cm

Mã số: LO 024

Cao:70cm   Rộng: 43cm

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm