Tượng Thiên Chúa GIáo

Mã số: CHUA 004

Cao:41cm   Rộng: 13cm

       

Mã số: CHUA 007

Cao:32cm   Rộng: 13cm        

Mã số: CHUA 014

Cao:30cm   Rộng: 23cm

       

Mã số: CHUA 032

Cao:50cm   Rộng: 22cm


        

Mã số: CHUA 005

Cao:39cm   Rộng: 10cm

       
        

Mã số: CHUA 015

Cao: 26cm    Rộng: 11cm

Mã số: CHUA 009

Cao:25cm   Rộng: 17cm

       

Mã số: CHUA 026

Cao:49cm   Rộng: 23cm

           

Mã số: CHUA 012

Cao:20cm   Rộng: 17cm

Mã số: CHUA 008

Cao:43cm   Rộng: 18cm

Mã số: CHUA 019

Cao:80cm   Rộng: 46cm

 

Mã số: CHUA 018

Cao:30cm   Rộng: 14cm