Trang trí nội thất

 Mã số: CV 072

Cao:17cm   Rộng: 17cm

 Mã số: CV 050

Cao:17cm   Rộng: 15cm

 

Mã số: DL 095

Cao:22cm   Rộng: 23cm

Mã số: DL 132

Cao:8cm   Rộng: 14cm


         

Mã số: DL 061

Cao: 14cm   Rộng: 21cm

Mã số: DE 008

Cao: 22cm    Rộng: 26cm


         

Mã số:: CV 106

Cao:24cm   Rộng: 18cm

 

Mã số:: CV 099

Cao:16cm   Rộng: 13cm


        

Mã số:: CV 067

Cao:15cm   Rộng: 18cm

Mã số: DL 134

Cao: 23cm   Rộng: 29cm

Mã số: KHI 009

Cao: 24cm    Rộng: 14cm

Mã số: DL 131

Cao:38cm   Rộng: 51cm

Mã số: DE 007

Cao: 12cm    Rộng: 15cm

     
 Mã số: DL 028
 Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           

Mã số: DL 133

Cao: 32cm   Rộng: 30cm

       

Mã số: DL 077

Cao: 19cm   Rộng: 20cm