Quà tặng mẹ

quà tặng mẹ

 

Mã số: DL 112

Cao: 25cm   Rộng: 14cm

Mã số: LO 012

Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

Mã số: LO 068

Cao:33cm   Rộng: 21cm
        

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

Mã số:: LO 072

Cao:41cm   Rộng: 28cm

 

Mã số: LO 003

Cao:29cm   Rộng: 19cm

Mã số: LO 024

Cao:70cm   Rộng: 43cm

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

Mã số: LO 013

Cao:24cm   Rộng: 16cm

Mã số: LO 008

Cao: 19cm  Rộng: 16cm  Sâu: 10cm

Mã số: CG 069

Cao:24cm   Rộng: 22cm

   

Mã số: CG 070

Cao:22cm   Rộng: 27cm

        

Mã số: CG 041

Cao:33cm   Rộng: 25cm

 
          

Mã số:: DL 092

Cao:25cm   Rộng: 19cm

Mã số:: DL 088

Cao:20cm   Rộng: 21cm

          Phật Di Lặc nằm

 

Ý nghĩa Phật Di Lặc

 

Ông Phật Di Lặc