Quà lưu niệm

Mã số: DL 112

Cao: 25cm   Rộng: 14cm

Mã số: DL 068

Cao:17cm   Rộng: 10cm

 

Tượng Phật may mắn

 

Di Lặc hình trứng

 

Phật Di Lặc hình trứng
       

Mã số: LO 057

Cao:12cm   Rộng: 10cm

Mã số: GT 017 Cao: 7cm    Rộng: 12cm

Mã số: GT 031

Cao:9cm   Rộng: 15cm

Mã số: NK 018

Cao:7cm  Rộng: 12cm

Mã số: CG 047

Cao:25cm   Rộng: 13cm

Mã số: CG 049

Cao:33cm   Rộng: 18cm

Mã số: CG 076

Cao:27cm   Rộng: 16cm

Mã số: CG 041

Cao:33cm   Rộng: 25cm

 
          

Mã số: CG 048

Cao:33cm   Rộng: 13cm

Mã số: TDA 009

Cao:16cm   Rộng: 10cm

Cao:41cm   Rộng: 28cm
Giá: 2.390.000 VND