Quà lưu niệm

Mã số: DL 068

Cao:17cm   Rộng: 10cm


       

Mã số: DL 112

Cao: 25cm   Rộng: 14cm

Mã số: DL 132

Cao:8cm   Rộng: 14cm


         

Mã số: NK 004

Cao: 34cm    Rộng: 26cm

 

Mã số: CV 021 R

Cao:11cm   Rộng: 10cm

Mã số:: CV 099

Cao:16cm   Rộng: 13cm


        

Mã số: KHI 009

Cao: 24cm    Rộng: 14cm

Mã số: DL 128

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: DE 012

Cao: 16cm    Rộng: 24cm

       
Mã số: GT 017 Cao: 7cm    Rộng: 12cm

Mã số: CG 047

Cao:25cm   Rộng: 13cm

Mã số: CV 082 Cao: 10cm    Rộng: 13cm

Mã số: CG 041

Cao:33cm   Rộng: 25cm

 
          

Mã số: NK 021

Cao: 11cm    Rộng: 7cm