Quà lưu niệm

Cao:9cm   Rộng: 15cm
Giá: 380.000 VND
       

Cao:14cm   Rộng: 8cm
Giá: 245.000 VND
       

 Cao: 34cm    Rộng: 26cm
Giá: 920.000 VND

 
Cao: 11cm    Rộng: 7cm
Giá: 103.000 vnd  
       

Cao:7cm  Rộng: 12cm

 Giá: 175.000 vnd 

Cao: 7cm    Rộng: 12cm
Giá: 175.000 VND
        

Cao:17cm   Rộng: 17cm
Giá: 390.000 VND
        

Cao:27cm   Rộng: 28cm
Giá: 750.000 VND
        

Cao: 16cm    Rộng : 24cm
Giá: 605.000 VND
       

Cao:12cm   Rộng: 10cm
Giá: 268.000 VND
        

Cao: 16cm   Rộng: 13cm
Giá: 280.000 VND
        
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND
      

Size1: Mã số: KHI 009
           Cao: 24cm   Rộng: 14cm
           Giá: 470.000 VND
                   

Size2: Mã số: CV 101

          Cao: 15 cm  Rộng: 12cm

           Giá: 268.000 vnd

Cao: 10cm    Rộng: 13cm
Giá: 176.000 VND
        

Cao:41cm   Rộng: 28cm
Giá: 2.130.000 VND