Quà lưu niệm

Mã số: LO 057

Cao:12cm   Rộng: 10cm

Mã số: GT 017 Cao: 7cm    Rộng: 12cm

Mã số: GT 031

Cao:9cm   Rộng: 15cm

Mã số: KHI 009

Cao: 24cm    Rộng: 14cm

Mã số: DE 012

Cao: 16cm    Rộng: 24cm

       
Mã số: CV 082 Cao: 10cm    Rộng: 13cm

Mã số: CV 006

Cao:14cm   Rộng: 8cm

Cao:41cm   Rộng: 28cm
Giá: 2.390.000 VND


       

Mã số: CG 047

Cao:25cm   Rộng: 13cm

Mã số: CG 041

Cao:33cm   Rộng: 25cm

 
          

Mã số: CG 048

Cao:33cm   Rộng: 13cm

Mã số: CG 049

Cao:33cm   Rộng: 18cm

Mã số: CG 076

Cao:27cm   Rộng: 16cm