Đồ thờ

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

 Mã số: LT 009

 Cao:13cm  Rộng: 13cm

Mã số: LT 055

Cao:62cm   Rộng: 23cm

Mã số: CV 020

Cao: 7cm    Rộng: 10cm

Mã số: PH 086

Cao: 23cm    Rộng: 27cm