Đồ thờ

Cao:23cm   Rộng: 27cm
Giá: 1.138.000 VND
       

Cao:43cm   Rộng: 24cm
Giá: 3.140.000 VND
        

Size2: Mã số: LT 009

           Cao:13cm  Rộng: 13cm

           Giá: 558.000 vnd 

Cao:62cm   Rộng: 23cm
Giá: 5.490.000 VND
     

Cao:28cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.595.000 VND
        

Lọ hoa

Cao:55cm   Rộng: 27cm
Giá: 3.120.000 VND

Cao:30cm   Rộng: 15cm
Giá: 1.282.000 VND

Cao:20cm   Rộng: 19cm
Giá: 1.282.000 VND