Bình hoa

Mã số: LO 012

Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

Mã số: LO 024

Cao:70cm   Rộng: 43cm

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

Mã số: LO 010

Cao:30cm   Rộng: 14cm

Mã số: LO 013

Cao:24cm   Rộng: 16cm

Mã số:: LO 064

Cao: 19cm   Rộng:14cm

Mã số: LO 008

Cao: 19cm  Rộng: 16cm  Sâu: 10cm

Mã số: LO 047

Cao:48cm   Rộng: 30cm

Mã số: LO 066

Cao:33cm   Rộng: 20cm

Mã số: LO 044

Cao:40cm   Rộng: 28cm

Mã số:: LO 073

Cao:50cm   Rộng: 24cm