Quà tặng sinh nhật

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 560.000VND

tượng Quan Công

Size1: Mã số: CHUA026
           Cao: 49.5cm    Rộng: 26cm  Sâu: 14cm
           Giá: 905.000VND
                  
Size2: Mã số: CHUA 025            Cao: 32,5cm  Rộng: 17cm            Giá: 430.000 vnd
                 
 

Mã số: LO 004
Giá: 1.130.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: CV 080
Cao: 11cm   Rộng:24cm
Giá: 580.000 VND
       
Mã số: CV 034
Cao: 15cm    Rộng: 17cm  Sâu: 7cm
Giá: 415.000VND
        
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 245.000 VND
        
Mã số: CHUA 004
Cao:41cm   Rộng: 14cm
Giá: 660.000 VND
       
Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 148.000 VND
       

 

Mã số: CV 096
Cao:9,5cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 220.000 VND
       
Mã số: CV 097
Cao:14cm   Rộng 10cm
Giá: 280.000 VND
       

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 750.000VND
        

Mã số: CV 021K
Cao: 11cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 135.000VND
       

Mã số: GT 005
Cao: 17.5cm  Rộng: 17.5cm  Sâu: 15cm
Giá: 390.000VND
        

Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  268.000 VND
        
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 125.000 VND
       
 
Mã số: CV 038
Cao: 11cm    Rộng: 11cm
Giá: 180.000 VND
       
Mã số: CV 088
Cao: 15cm   Rộng: 23cm
Giá: 526.000 VND
       
Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND