Tượng linh vật

Mã số: RONG 001

Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm

Giá: 202,000 vnd
        

Mã số: KHI 010
Cao: 20.5cm   Rộng: 16cm   Sâu: 5.5cm
Giá: 380.000 VND
        

Mã số: RONG 021

Cao: 40 cm

Rộng: 30 cm

Sâu: 15 cm

Giá: 1.720.000 vnd

1.204.000 vnd

 

 

 

Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.640.000    
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.330.000 vnd
  Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.400.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 640.000 VND

Mã số: CV 104

Giá: 268.000

Cao: 11cm   Rộng: 12cm   Sâu 8cm

Tượng heo tiền

Mã số: CV 093

Cao: 13cm    Rộng: 10cm    Sâu 7cm

Giá: 268,000 vnd

Mã số: CV 078

Cao: 17 cm

Rộng: 28 cm

Sâu: 11 cm

Giá: 595.000 vnd

 

 

Mã số: NGHE 026
Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 665.000 VND

 
Mã số: RONG 002
Cao: 24cm   Rộng: 24cm
Giá: 790.000 VND
       
Mã số: CV 020
Cao: 7cm    Dài: 13cm
Giá: 175.000 VND
        
Mã số: CV 089
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 815.000 VND
       
Mã số: RONG 022
Cao: 15cm    Rộng: 30cm
Giá: 690.000 VND
       
Mã số: NGHE 028
Cao: 20cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.300.000 VND
       
Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.500.000 VND

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 990.000 VND

Mã số: NGHE 004
Cao: 19cm   Rộng: 11cm   Sâu: 16cm (mỗi bức)
Giá: 770.000 VND