Mã số:: DL 006

Cao:23cm   Rộng: 23cm

 

Mã số:: CV 095

Cao:14cm   Rộng: 14cm

 

Mã số: PH 083

Cao:18cm   Rộng: 12cm

 

 Mã số: LT 009

 Cao:13cm  Rộng: 13cm

 

Mã số: QC 042

Cao:20cm   Rộng: 17cm

 

Mã số: CV 085

Cao: 24cm    Rộng: 30cm

 

Mã số: PH 073

Cao:28cm   Rộng: 17cm

 

Mã số: PH 078

Cao:19cm   Rộng: 11cm

 

Mã số: CV 036

Cao:15cm   Rộng: 18cm

 

Mã số: PH 080

Cao:32cm   Rộng: 22cm

 

Mã số: NGUA 022

Cao:18cm   Rộng: 35cm

 

Mã số: RONG 001

Cao:13cm   Rộng: 13cm

 

Mã số: PH 012

Cao:38cm   Rộng: 27cm

 

Mã số: NGHE 024

Cao: 15cm    Rộng: 19cm

 

Mã số: QC 017

Cao:38cm   Rộng: 32cm

 

Mã số: CHUA 008

Cao:43cm   Rộng: 18cm

 

Mã số: QC 043

Cao:25cm   Rộng: 13cm

 

Mã số: PH 052

Cao:40cm   Rộng: 30cm

 

Mã số: PH 058

Cao:58cm   Rộng: 21cm

 

Mã số: LO 012

Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

 

Mã số: QC 037

Cao:22cm   Rộng: 24cm

 

Mã số: QC 010

Cao: 61cm    Rộng: 32cm

 

Mã số: RONG 020

Cao:25cm   Rộng: 41cm

 

Mã số: LO 066

Cao:33cm   Rộng: 20cm

 

Mã số: KHI 014

Cao: 20cm    Rộng: 28cm

 

Mã số: PH 041

Cao:46cm   Rộng: 20cm

 

Mã số: LO 067

Cao:20cm   Rộng: 19cm

 

Mã số: DL 003

Cao:42cm   Rộng: 36cm

 

Mã số: PH 055

Cao:60cm   Rộng: 26cm

 

Mã số: LO 004

Cao:30cm   Rộng: 15cm

 

Mã số: CG 006

Cao:33cm   Rộng: 13cm

 

Mã số: PH 065

Cao:48cm   Rộng: 41cm

 

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

 

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

 

Mã số: CHUA 019

Cao:80cm   Rộng: 46cm

 

Tượng Phật Thích Ca

Phật tử phát tâm thờ Phật, sau khi thỉnh tượng Phật về không nhất thiết phải đem lên chùa nhờ chư tăng (ni) chú nguyện nhưng nên thỉnh chư tăng (ni) về nhà làm lễ an vị, cầu an cho gia đình. Nếu gia chủ hội đủ duyên lành, có điều kiện thì thỉnh nhiều vị, còn không thì thỉnh một vị Tăng (Ni) làm lễ.

 

Mã số: CG 039

Cao:26cm   Rộng: 22cm

 

Mã số: QC 002

Cao:28cm   Rộng: 26cm

 

Size1: Mã số: HO 021           
Cao: 46cm   Rộng: 17cm           
Giá: 1.265.000 vnd
        
Size2: Mã số: HO 019         
Cao: 35cm   Rộng: 11cm         
Giá: 748.000 vnd

 

Mã số: LO 065

Cao:12cm   Rộng: 12cm