Cao: 30cm   Rộng:25cm
Giá: 1.025.000 VND
 

Cao:60cm   Rộng: 26cm
Giá: 13.620.000 VND
   

 

Size2: Mã số: LT 009

           Cao:13cm  Rộng: 13cm

           Giá: 558.000 vnd 

 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 2.830.000 VND     

 

Cao:48cm   Rộng: 41cm
Giá: 4.290.000 VND 

 

Cao:80cm   Rộng: 46cm
Giá: 3.120.000 VND
       

 

Cao: 15cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.138.000 vnd   

 

Cao:33cm   Rộng: 20cm
Giá: 1.665.000 VND

 

Cao: 61cm    Rộng: 32cm
Giá: 3.690.000 vnd

 

Cao:20cm   Rộng: 17cm
Giá: 535.000 VND 

 

Cao: 41cm
Giá: 4.760.000 VND

 
Cao: 25cm    Rộng: 41cm
Giá: 2.095.000 vnd    
 

Cao:40cm   Rộng: 30cm
Giá: 2.350.000 VND 

Đức Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, cách xa chúng ta đến " mười muôn ức cõi". Đức Phật Thích Ca thấy nhân duyên lớn của chúng sinh ở Ta Bà với đức phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc nên đã giới thiệu pháp môn tịnh độ tới 

 

Cao:43cm   Rộng: 24cm
Giá: 3.140.000 VND
        

 

Cao:42cm   Rộng: 36cm
Giá: 2.590.000 VND

 

Size1: Mã số: QC 017
            Cao: 38cm   Rộng: 32cm
            Giá: 2.590.000 VND
                   
Size2: Mã số: QC 036
            Cao: 50cm    Rộng:42cm
            Giá: 3.880.000 VND

 

Cao:18cm   Rộng: 12cm
Giá: 298.000 VND

 

Cao:58cm   Rộng: 21cm
Giá: 2.950.000 VND 

 

Cao:28cm   Rộng: 17cm
Giá: 718.000 VND 

 

Cao:28cm   Rộng: 26cm
Giá: 1.390.000 VND