Cao: 30cm   Rộng:25cm
Giá: 865.000 VND
 

Cao:60cm   Rộng: 26cm
Giá: 10.500.000 VND
   

 

Size2: Mã số: LT 009

           Cao:13cm  Rộng: 13cm

           Giá: 498.000 vnd 

 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 2.530.000 VND     

 

Cao:48cm   Rộng: 41cm
Giá: 3.600.000 VND 

 

Cao:80cm   Rộng: 46cm
Giá: 2.780.000 VND
       

 

Cao: 15cm    Rộng: 19cm
Giá: 990.000 vnd   

 

Cao:33cm   Rộng: 20cm
Giá: 1.440.000 VND

 

Cao: 61cm    Rộng: 32cm
Giá: 3.160.000 vnd

 

Cao:20cm   Rộng: 17cm
Giá: 415.000 VND 

 

Cao: 41cm
Giá: 4.190.000 VND

 
Cao: 25cm    Rộng: 41cm
Giá: 1640.000 vnd    
 

Cao:40cm   Rộng: 30cm
Giá: 2.070.000 VND 

Đức Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, cách xa chúng ta đến " mười muôn ức cõi". Đức Phật Thích Ca thấy nhân duyên lớn của chúng sinh ở Ta Bà với đức phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc nên đã giới thiệu pháp môn tịnh độ tới 

 

Cao:43cm   Rộng: 24cm
Giá: 2.750.000 VND
        

 

Cao:42cm   Rộng: 36cm
Giá: 2.300.000 VND

 

Size1: Mã số: QC 017
            Cao: 38cm   Rộng: 32cm
            Giá: 2.300.000 VND
                   
Size2: Mã số: QC 036
            Cao: 50cm    Rộng:42cm
            Giá: 3.380.000 VND

 

Cao:18cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND

 

Cao:58cm   Rộng: 21cm
Giá: 2.600.000 VND 

 

Cao:28cm   Rộng: 17cm
Giá: 620.000 VND 

 

Cao:28cm   Rộng: 26cm
Giá: 1.230.000 VND