Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 755.000 VND 
 
Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 10.350.000 vnd

Tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ.  
 
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 440.000 VND
 
 
Mã số: PH 057   Cao    Giá:1.100.000 vnd
 
 Mã số: PH 014   Cao: 46cm  Rộng: 20cm   Giá: 4.320.000 vnd
 
Size1: Mã số: PH 078           Cao: 19cm  Rộng: 12cm           Giá: 295,000 vndSize2: Mã số: PH 077           Cao: 15,5cm  Rộng: 10,5cm           Giá: 232,000 vnd
 
Mã số: PH 083Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cmGiá: 265,000 vnd
 
Mã số: PH 080Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cmGiá: 644,000 vnd
 
Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.840.000 VND
 
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
     
 
Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 420.000 VND
 
Mã số: PH 084
Cao: 11cm   Rộng: 25cm
Giá: 395.000 VND
 
Mã số: PH 045
Cao:23cm   Rộng: 15cm
Giá: 418.000 VND
 
Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 112.000 VND

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 162.000 VND

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 271.000 VND

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 488.000 VND
 
Size2: Mã số: PH 081           Cao: 16.5cm  Rộng: 9cm           Giá: 265.000 vnd
 
Mã số: PH 003
Cao: 28cm    Rộng:17cm
Giá: 524.000 VND
 
Mã số: PH 011
Cao:33cm   Rộng:26cm
Giá: 560.000 VND
 
Mã sô: PH 069
Cao: 50cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.480.000 VND