Size2: Mã số: nk 006
           Cao:6cm  Rộng: 10.5cm
 
Mã số: NK024
Cao: 38cm    Rộng: 36cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.094.000VND
 
Mã số: NK021
Cao: 11.5cm    Rộng: 7.5cm  Sâu: 7cm
Giá: 96.000VND
 
Mã số: NK 015
Cao: 35cm    Rộng: 19cm
Giá: 546.000 VND
 
Mã số: NK 025
Cao: 42cm    Rộng:21cm
Giá: 1.094.000 VND
 
Mã số: NK 027
Cao: 50cm   Rộng:21cm
Giá: 1.280.000 VND
 
Size2: Mã số: NK 016
          Cao: 8cm  Rộng: 18cm
 
Mã số: NK 026
Cao:19cm   Rộng:22cm
Giá: 530.000 VND
 
Mã số: NK 004
Cao: 34cm   Rộng:26cm
Giá: 715.000 VND