Mã số: CG 077
Cao: 20.5cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 458.000 VND
 
Mã số: CG 043
Cao: 33cm  Rộng: 8.5cm  Sâu: 8cm
Giá: 340.000VND
 
Mã số: BCG 013
Cao: 34cm
Giá: 1.540.000VND
 
Mã số: CG 031
Cao: 24.5cm  Rộng: 20cm  Sâu: 8cm
Giá: 338.000VND
 
Mã số: CG 048
Cao: 33cm  Rộng: 12cm  Sâu: 17cm
Giá: 512.000VND
 
Mã số: HO 020
Cao: 30cm  Rộng: 16.5cm  Sâu: 11.5cm
Giá: 470.000 vnd
 
Size1: Mã số: HO 021           Cao: 45cm   Rộng: 14cm           Giá: 860.000 vndSize2: Mã số: HO 019          Cao: 35cm   Rộng: 12cm          Giá: 470.000 vnd 
 
Mã số: HO 006Cao: 30cm   Rộng: 18cmGiá: 1.090.000 vnd
 
Mã số: HO 003Cao: 21cm   Rộng: 10cmGiá: 460.000 vnd
 
Mã số: NK 020Cao: 37cm   Rộng: 21cm (chàng trai)Giá: 1.420.000 vnd (cả đôi)
 
 Mã số: CG 020Cao: Giá: 860.000 vnd
 
 Mã số: CG 008 ĐCao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cmGiá: 480.000 vnd
 
 Mã số: CG 009Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cmGiá: 980.000 vnd
 
Mã số: HO 002Cao: 35cm  Rộng: 24cmGiá: 1,530,000 vnd
 
Mã số: HO 037Cao: 26,5cm  Rộng: 28cm  Sâu: 10,5cmGiá: 560,000 vnd
 
Mã số: CG 039Cao: 26cm  Rộng: 22,5cm  Sâu: 10,5cmGiá: 540,000 vnd
 
Mã số: CG 006Cao: 33cm  Rộng: 13,5 cmGiá: 525,000 vnd
 
Mã số: CG 032Cao: 28,5cm  Rộng: 13,5cm  Sâu: 16cmGiá: 480,000 vnd
 
Mã số: CG 076Cao: 27,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu:12,5cmGiá: 480,000 vnd
 
Mã số: CG 005Cao: 40cm  Rộng: 19cm  Sâu: 9,5cmGiá: 820,000 vnd