Mã số: CV 060
Cao:15 cm    Rộng:20 cm
Giá: 449.000 VND
 
Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 814.000 VND
 
Mã số: NGHE 022
Cao: 26.5cm   Rộng: 26cm   Sâu: 18cm
Giá: 1.760.000 VND 
 
Mã số: RONG 001
Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm
 
Mã số: CV 089
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 665.000 VND
 
Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.240.000 VND
 
Mã số: NGHE 004
Cao: 19cm   Rộng: 11cm   Sâu: 16cm (mỗi bức)
Giá: 605.000 VND
 
Mã số: RONG 018
Cao: 15cm  Rộng: 15.5cm  Sâu: 5cm
Giá: 230.000VND
 
Mã số: CV 020
Cao: 7cm    Dài: 13cm
Giá: 162.000 VND
 
Mã số: NGHE 028
Cao: 20cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.126.000 VND
 
Mã số: LT 053
Cao: 41.5cm   Rộng: 16.5cm   Sâu: 12cm
Giá: 869.000 VND
 
Mã số: NGHE 029
Cao: 30cm    Rộng: 20cm
Giá: 1.390.000 VND
 
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá: 1.090.000 VND       Quà tặng tết, linh vật rồng.
 
Mã số: NGHE 026
Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 540.000 VND
 
Mã số: RONG 022
Cao: 15cm    Rộng: 30cm
Giá: 570.000 VND
 
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.375.000
      
 
Mã số: RONG 002
Cao: 24cm   Rộng: 24cm
Giá: 654.000 VND