Mã số: CV 102
Cao: 14cm    Rộng: 12cm
Giá: 249.000 VND
       
 
Mã số: CV 021K
Cao: 11cm  Rộng: 11cm  Sâu: 7cm
Giá: 115.000VND
 
Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 385.000 VND
 
Mã số: CV 021 L
Cao: 9cm   Rộng: 10cm
Giá: 128.000 VND
 
Mã số: CV 097
Cao:14cm   Rộng 10cm
Giá: 266.000 VND
 
Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 137.000 VND
 
Mã số: CV 103
Cao: 14cm   Rộng: 11cm
Giá:  249.000 VND
 
Mã số: CV 076
Cao:17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
 
Mã số: CV 088
Cao: 15cm   Rộng: 23cm
Giá: 460.000 VND
 
Mã số: CV 021 R
Cao:10,5cm   Rộng:10cm
Giá: 137.000 VND
 
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 249.000 VND
 
Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 525.000 VND
 
Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 266.000 VND
 
Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 324.000 VND
 
Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 266.000 VND
 
Mã số: CV 013
Cao:9,5cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 205.000 VND
 
Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 525.000 VND
 
Mã số: CV 105
Cao: 26 cm    Rộng:16 cm
Giá: 525.000 VND
 
Khỉ tiền là món quà tặng tết Bính Thân đầy ý nghĩa cho năm 2016 này
 
Mã số: CV 106
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 406.000 VND
 
Mã số: CV079
Cao: 17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
 
Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 436.000 VND