Quà tặng sinh nhật

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

Mã số: LO 068

Cao:33cm   Rộng: 21cm
        

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: LO 013

Cao:24cm   Rộng: 16cm

Mã số:: LO 064

Cao: 19cm   Rộng:14cm

Mã số: LO 008

Cao: 19cm  Rộng: 16cm  Sâu: 10cm

Mã số: LO 057

Cao:12cm   Rộng: 10cm

Mã số: LO 051

Cao:32cm   Rộng: 7cm

Mã số: LO 065

Cao:12cm   Rộng: 12cm

Mã số: GT 014

Cao:9cm   Rộng: 14cm

Mã số: DE 005

Cao: 28cm    Rộng: 14cm

       

 Mã số: DE 009

Cao:29cm   Rộng: 31cm

 

Mã số: CV 080

Cao: 12cm    Rộng: 24cm

 

Mã số: DE 011

Cao: 22cm    Rộng: 19cm

Mã số: DE 007

Cao: 12cm    Rộng: 15cm