Quà tặng sinh nhật

Cao:43cm   Rộng: 24cm
Giá: 2.750.000 VND
        

Cao:20cm   Rộng: 19cm
Giá: 970.000 VND

Size2: LO 064

           Cao: 19cm  Rộng 14cm

           Giá:  690.000 vnd
                                

Size2: LO 069

           Cao: 15cm  Rộng 12cm

           Giá:  310.000 vnd
                   

Cao:30cm   Rộng: 22cm
Giá: 615.000 VND
       

Size1: Mã số: NGU 008 N
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 750.000 VND
                   
Size2: Mã số: CHUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 2.460.000 VND

Cao:12cm   Rộng: 12cm
Giá: 312.000 VND

Cao:27cm   Rộng: 26cm
Giá: 665.000 VND
       

Cao:14cm   Rộng: 8cm
Giá: 245.000 VND
       

Cao:13cm   Rộng: 16cm
Giá: 297.000 VND

Cao:20cm   Rộng: 17cm
Giá: 415.000 VND 

 Cao: 34cm    Rộng: 26cm
Giá: 920.000 VND

 

Size1: Mã số: NK 005
          Cao: 6cm   Rộng: 11cm
          Giá: 130.000 VND
                 

Size2: Mã số: NK 016

          Cao: 8cm  Rộng: 18cm

          Giá: 245.000 vnd
                

Cao: 11cm    Rộng: 7cm
Giá: 103.000 vnd  
       

Cao:7cm  Rộng: 12cm

 Giá: 175.000 vnd 

Cao:25cm   Rộng: 62cm
Giá: 1.330.000 VND