Quà tặng sinh nhật

Mã số: NK 018

Cao:7cm  Rộng: 12cm

Mã số: CG 069

Cao:24cm   Rộng: 22cm

   

Mã số: CG 072

Cao:25cm   Rộng: 22cm

 

Mã số: CG 019

Cao:29cm   Rộng: 15cm

       
      

Mã số: CG 017

Cao:24cm   Rộng: 15cm

     

Mã số: HO 008

Cao:27cm   Rộng: 21cm

       

Mã số: BCG 014

Cao:30cm   Rộng: 15cm

        

Mã số: CG 045

Cao:30cm   Rộng: 22cm

Mã số: CG 032

Cao:29cm   Rộng: 14cm

Mã số: CG 041

Cao:33cm   Rộng: 25cm

 
          

Mã số: TDA 005

Cao:22cm   Rộng: 29cm

       

Mã số: CHUA 004

Cao:41cm   Rộng: 13cm

        Đức mẹ Đức Mẹ ban ơn

 

Trang trí phòng khách

Mã số: CHUA 026

Cao:49cm   Rộng: 23cm

           

Size1: Mã số: NGUA 008 NAU
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 982.000 VND
                   
Size2: Mã số: NGUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 3.680.000 VND