Quà tặng người yêu

Mã số: LO 012

Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

Mã số: LO 068

Cao:33cm   Rộng: 21cm
        

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

Mã số:: LO 072

Cao:41cm   Rộng: 28cm

 

Mã số: LO 003

Cao:29cm   Rộng: 19cm

Mã số: LO 024

Cao:70cm   Rộng: 43cm

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

Mã số: LO 013

Cao:24cm   Rộng: 16cm

Mã số: CG 069

Cao:24cm   Rộng: 22cm

   

Mã số: CG 072

Cao:25cm   Rộng: 22cm

 

Mã số: CG 019

Cao:29cm   Rộng: 15cm

       
      

Mã số: HO 038

Cao: 32cm    Rộng: 14cm

Size1: Mã số: HO 021           
Cao: 46cm   Rộng: 17cm           
Giá: 1.265.000 vnd
        
Size2: Mã số: HO 019         
Cao: 35cm   Rộng: 11cm         
Giá: 748.000 vnd

Mã số: CG 079

Cao: 26cm    Rộng: 15cm