Quà tặng người yêu

Mã số: CG 017

Cao:24cm   Rộng: 15cm

     

Mã số: HO 029

Cao:21cm   Rộng: 24cm

 

Mã số: HO 008

Cao:27cm   Rộng: 21cm

       

Mã số: CG 071

Cao:16cm   Rộng: 36cm

     
      

Mã số: HO 041

Cao:20cm   Rộng: 17cm

        

Mã số: HO 033

Cao: 32cm   Rộng: 24cm

          

Mã số: CG 046

Cao:29cm   Rộng: 15cm

       

Mã số: CG 045

Cao:30cm   Rộng: 22cm

Mã số: CG 076

Cao:27cm   Rộng: 16cm

Mã số: CG 032

Cao:29cm   Rộng: 14cm

Mã số: HO 020

Cao: 30cm  Rộng:15cm  Sâu: 11cm

Mã số: CG 041

Cao:33cm   Rộng: 25cm

 
          

Mã số: CG 059

Cao:59cm   Rộng: 29cm