Tượng Phật Bà

Mã số: PH 087
Cao: 16cm    Rộng: 7cm
Giá: 167.000 VND
        
Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 560.000 VND
       

Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
Giá: 2,260,000 vnd
      

Mã số: PH 025
Cao: 25cm   Rộng:15cm
Giá: 430.000 VND
       

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh xưng của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Theo dân gian và trong kinh sách nhà Phật thì Quán Thế Âm được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Đức Phật Tổ. Với lòng từ bi vô lượn, Quán Thế Âm thể hiện sức 
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.860.000 VND
       

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 860.000 VND
       

Size1: Mã số: PH 022
           Cao:30 cm    Rộng: 10 cm
           Giá: 418.000  VND
                  

Size2: Mã số: PH 021

            Cao: 22.5cm  Rộng: 8.5cm

           Giá: 295.000 vnd
                   

Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 380.000 VND
Mã số: PH 076
Cao: 17cm    Rộng:11cm
Giá: 232.000 VND
       

Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 430.000 VND
        

Mã số: PH 006
Cao: 25cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
       

Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 678.000VND
       

Mã số: PH 058 Đ  
Cao: 50cm - Rộng: 21cm
Giá:2.350.000 vnd
       

Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.700.000 VND
        

Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá:350.000 VND
       

Mã số: PH 075

Cao: 15,5cm  Rộng: 8cm  Sâu: 7cm

Giá: 159,000 vnd
        

Mã số : PH 082

Cao: 20,5cm  Rộng: 12,5cm

Giá: 360,000 vnd

Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát      

Bồ Tát Quán Thế Âm  là vị Bồ Tát đầy tình thương, luôn sẵn sàng cứu độ, giúp đỡ mọi chúng sanh khi cần. Hình ảnh Phật Quan Âm thường được thấy với tay trái cầm bình nước cam lồ và tay phải cầm cành dương liễu đã trở nên quen thuộc với chúng ta. Nước cam lồ biểu trưng cho lòng từ bi. Con người có giới đức thanh tịnh mới có lòng từ bi. Cành dương liễu biểu trưng cho sự nhẫn nhịn. Vì vậy, một trong những pho tượng Phật được tạc thờ nhiều nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

Mã số: PH 039
Cao: 25cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 350.000 VND
       
Mã số: PH 089
Cao:25cm   Rộng:17cm
Giá: 540.000 VND
       
Mã số: PH 060
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.130.000 VND
       
    

Mã số: PH 058

Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm

Giá: 2,350,000 vnd
        

 Mã số: PH 023
Cao:68cm Rộng::
 Giá:3.300.000 vnd 
       

Mã số: PH 068
Cao:29cm    Rộng30cm
Giá: 1.320.000 vnd
        

Mã số: PH 080

Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm

Giá: 644,000 vnd
       

Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.340.000VND
       

Mã số: PH 042
Cao: 40cm  Rộng: 27cm
Giá: 1.630.000 vnd
        

Mã số: PH027
Cao: 41cm    Rộng: 24.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.340.000VND
        Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát
Mã số: PH 026
Cao: 29cm   Rộng:17cm
Giá: 510.000 VND