Mã số:: DL 016

Cao:11cm   Rộng: 9cm

 

Mã số:: DL 092

Cao:25cm   Rộng: 19cm

 

Mã số:: DL 137

Cao: 13cm   Rộng:9cm

 

Mã số:: DL 100

Cao: 17cm    Rộng: 10cm

 

Mã số:: DL 141

Cao:32cm   Rộng: 22cm

 

Mã số:: DL 040

Cao:16cm   Rộng: 10cm

 

Mã số:: DL 091

Cao:11cm   Rộng: 14cm

           Di Lặc để bàn

 

Phạt Di Lặc phong thủy

 

Tượng Di Lặc nhỏ
 

Mã số:: DL 075

Cao:17cm   Rộng: 17cm

 

Mã số:: DL 113

Cao:8cm   Rộng: 8cm

       
  Qùa lưu niệm

 

Đồ kỷ niệm Qùa lưu niệm nhỏ
 

Mã số:: DL 070

Cao:9cm   Rộng: 6cm

 

Mã số:: DL 106

Cao:10cm   Rộng: 9cm

 

Mã số:: DL 058

Cao:13cm   Rộng: 23cm

        Ông Di Lặc

 

Hình Phật Di Lặc đẹp

 

Tượng Phật nằm
 

Mã số:: DL 102

Cao: 16cm    Rộng: 10cm

 

Mã số:: DL 143

Cao:12cm   Rộng: 11cm

 

Mã số:: DL 044

Cao:20cm   Rộng: 16cm

        
 

Mã số:: DL 083

Cao:70cm   Rộng: 45cm

 

Mã số: DL 129

Cao:39cm   Rộng: 40cm

 
 

Mã số:: DL 006

Cao:23cm   Rộng: 23cm

 

Mã số::DL 060

Cao:12cm   Rộng: 14cm

 

Mã số:: DL 084

Cao:54cm   Rộng: 36cm

 

Mã số:: DL 146

Cao:36cm   Rộng: 25cm

 

Mã số:: DL 135

Cao: 10cm   Rộng:5cm

 

Mã số:: DL 069

Cao:15cm   Rộng: 14cm

 

Mã số:: DL 094

Cao:16cm   Rộng: 15cm

        Hình tượng Phật Di Lặc Tượng trang trí bàn Tượng Phật vui vẻ
 

Mã số:: DL 086

Cao: 5cm   Rộng: 6cm

 

Mã số:: DL 076

Cao:11cm   Rộng: 11cm

 

Mã số:: DL 139

Cao:5.5cm   Rộng: 6cm


       
        Qùa lưu niệm ý nghĩa

 

Trang trí xe ô tô Phật Di Lặc nhỏ
 

Mã số:: DL 079

Cao:13cm   Rộng: 10cm

 

Mã số:: DL 105

Cao:12cm   Rộng: 13cm

 

Mã số: DL 073

Cao:6cm   Rộng: 9cm

        
  Món quà kỷ niệm Qùa lưu niệm độc đáo Qùa kỷ niệm
 

Mã số:: DL 115

Cao: 10cm    Rộng: 9cm

 

Mã số:: DL 122

Cao: 8cm    Rộng: 11cm

 

Mã số:: DL 101

Cao: 19cm    Rộng: 9cm

 

Mã số: DL 121

Cao:8cm   Rộng: 10cm

 

Mã số: DL 144

Cao:11cm   Rộng: 9cm

        
 

Mã số:: DL 093

Cao: 15cm   Rộng: 15cm

 

Mã số: DL 132

Cao:8cm   Rộng: 14cm


         
 

Mã số: DL 119

Cao:12cm   Rộng: 20cm

        
       
 

Mã số:: DL 103

Cao: 17cm    Rộng: 10cm

 

Mã số: DL 068

Cao:17cm   Rộng: 10cm

 

Tượng Phật may mắn

 

Di Lặc hình trứng

 

Phật Di Lặc hình trứng