Tượng phong thủy

Mã số: PH 029

Cao:35cm   Rộng: 20cm

Mã số: PH 031

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

Mã số: PH 044

Cao: 48cm    Rộng: 24cm

Mã số:RONG 021

Cao:41cm   Rộng: 31cm

Mã số: RONG 020

Cao:25cm   Rộng: 41cm

Mã số: PH 086

Cao: 23cm    Rộng: 27cm

Mã số: DL 112

Cao: 25cm   Rộng: 14cm

Mã số: NGHE 004

Cao: 17cm    Rộng: 16cm

Mã số:: DL 075

Cao:17cm   Rộng: 17cm

Mã số: QC 049

Cao:30cm   Rộng: 27cm

Mã số: QC 008

Cao:34cm   Rộng: 27cm

Mã số: QC 041

Cao:25cm   Rộng: 20cm

Mã số: QC 002

Cao:28cm   Rộng: 26cm

Mã số: QC 044

Cao: 43cm   Rộng: 25cm

 Mã số: PH 022

 Cao: 28cm  Rộng: 9cm                                

  Mã số: PH 009
  Cao:18cm-Rộng:11cm
 

Mã số: QC 017

Cao:38cm   Rộng: 32cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm