Tượng phong thủy

Mã số:: DL 088

Cao:20cm   Rộng: 21cm

       

 Mã số: DE 009

Cao:29cm   Rộng: 31cm

 

Mã số: DL 112

Cao: 25cm   Rộng: 14cm

Mã số: PH 086

Cao: 23cm    Rộng: 27cm

Mã số: DL 132

Cao: 18cm  Rộng: 14cm


        

Mã số: PH 079

Cao: 28cm    Rộng: 12cm

   

Mã số: NK 004

Cao: 34cm    Rộng: 26cm

 

Mã số: CV 020

Cao: 7cm    Rộng: 10cm

  Mã số: PH 009
  Cao:18cm-Rộng:11cm
 

Mã số: QC 049

Cao:30cm   Rộng: 27cm

Mã số: PH 088

Cao: 29cm    Rộng: 16cm

       

Mã số: PH 039

Cao: 24cm    Rộng: 12cm

       

Mã số:: CV 099

Cao:16cm   Rộng: 13cm


        

Mã số: PH 026

Cao: 28cm  Rộng: 15cm

Mã số: CV 029

Cao: 19cm    Rộng: 24cm

Mã số: DL 128

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: DL 144

Cao:11cm   Rộng: 9cm