Tượng phong thủy

Mã số: NGHE 029

Cao: 32cm    Rộng: 43cm

 

 Mã số: DE 009

Cao:29cm   Rộng: 31cm

 

Mã số: NGUA 003

Cao: 30cm    Rộng: 28cm

Mã số: GA 005

Cao: 30cm    Rộng: 23cm

        

Mã số: CV 032

Cao: 13cm    Rộng: 21cm

        
Mã số: CV 082 Cao: 10cm    Rộng: 13cm
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 588.000 VND

Size1: Mã số: NGUA 008 NAU
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 895.000 VND
                   
Size2: Mã số: NGUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 2.690.000 VND

Mã số: CV 062

Cao: 9cm     Rộng 16cm     Sâu 11cm

Mã số: CV 069

Cao:22cm   Rộng: 19cm

Mã số: NGHE 026

Cao:20cm   Rộng:23cm

 

Mã số: NGHE 028

Cao: 19cm    Rộng: 19cm

       

 Mã số: NGHE 015

Cao: 24cm    Rộng: 23cm  

Mã số: NGHE 004

Cao: 17cm    Rộng: 16cm

Mã số: QC 008

Cao:34cm   Rộng: 27cm