Tượng phong thủy

 Mã số: PH 022

 Cao: 28cm  Rộng: 9cm                                

  Mã số: PH 009
  Cao:18cm-Rộng:11cm
 

Mã số: QC 017

Cao:38cm   Rộng: 32cm

Mã số: PH 031

Cao: 25cm    Rộng: 15cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

Mã số: NK 025 Cao: 45cm    Rộng:21cm

Mã số: NK 024

Cao: 40cm    Rộng: 34cm

       

Mã số: CV 093

Cao: 14cm    Rộng: 10cm    Sâu 8cm

Mã số: CV 104 N

Cao: 12cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10cm

Mã số: PH 066

Cao: 28 cm  Rộng: 15 cm

Mã số: CV 078

Cao: 18 cm  Rộng: 24 cm  Sâu: 11 cm

Mã số:RONG 021

Cao:41cm   Rộng: 31cm

Mã số: CV 065

Cao:22cm   Rộng: 15cm

Mã số: CV 016

Cao:22cm   Rộng: 19cm

Mã số: CV 062

Cao: 9cm     Rộng 16cm     Sâu 11cm

Mã số: CV 104

Cao: 12cm   Rộng: 14cm   Sâu 10cm