Tượng Phật Di Lặc đẹp

Mã số: GT 014

Cao:9cm   Rộng: 14cm

Mã số: DL 068

Cao:17cm   Rộng: 10cm


       

Mã số: DL 132

Cao: 18cm  Rộng: 14cm


        

Mã số: DL 132

Cao:8cm   Rộng: 14cm


         

Mã số: DL 061

Cao: 14cm   Rộng: 21cm

Mã số: DL 121

Cao:8cm   Rộng: 10cm

Mã số: DL 116

Cao: 25cm   Rộng: 27cm

 Mã số: DL 028
 Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           

Mã số: DL 130

Cao: 26cm   Rộng: 16cm

Mã số: DL 144

Cao:11cm   Rộng: 9cm

        

Mã số: DL 119

Cao:12cm   Rộng: 20cm

        
       

Mã số: DL 077

Cao: 19cm   Rộng: 20cm

       

Mã số: DL 127

Cao: 15cm   Rộng: 18cm

      

Mã số: DL 098

Cao:20cm   Rộng: 14cm

       

Mã số: DL 140

Cao: 35cm   Rộng: 23cm

     

Mã số:: DL 094

Cao:16cm   Rộng: 15cm

       

Mã số:: DL 084

Cao:54cm   Rộng: 36cm

Mã số: DL 129

Cao:39cm   Rộng: 40cm

 

Mã số:: DL 044

Cao:20cm   Rộng: 16cm