Tượng Phật Di Lặc đẹp

Mã số:: DL 088

Cao:20cm   Rộng: 21cm

       

Mã số: DL 068

Cao:17cm   Rộng: 10cm


       

Mã số: DL 132

Cao: 18cm  Rộng: 14cm


        

Mã số: DL 095

Cao:22cm   Rộng: 23cm

Mã số: DL 132

Cao:8cm   Rộng: 14cm


         

Mã số: DL 061

Cao: 14cm   Rộng: 21cm

Mã số: DL 121

Cao:8cm   Rộng: 10cm

Mã số: DL 134

Cao: 23cm   Rộng: 29cm

Mã số: DL 131

Cao:38cm   Rộng: 51cm

Mã số: DL 116

Cao: 25cm   Rộng: 27cm

 Mã số: DL 028
 Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           

Mã số: DL 130

Cao: 26cm   Rộng: 16cm

Mã số: DL 144

Cao:11cm   Rộng: 9cm

        

Mã số: DL 119

Cao:12cm   Rộng: 20cm

        
       

Mã số: DL 133

Cao: 32cm   Rộng: 30cm

       

Mã số: DL 077

Cao: 19cm   Rộng: 20cm

       

Mã số: DL 080

Cao:28cm   Rộng: 22cm