Tượng Phật Di Lặc đẹp

Mã số: DL 068

Cao:17cm   Rộng: 10cm

 

Tượng Phật may mắn

 

Di Lặc hình trứng

 

Phật Di Lặc hình trứng
       

Mã số:: DL 075

Cao:17cm   Rộng: 17cm

Mã số: GT 014

Cao:9cm   Rộng: 14cm

Mã số:DL 027

Cao:45cm   Rộng: 25cm

Mã số: DL 003

Cao:42cm   Rộng: 36cm

Mã số: DL 109

Cao:13cm   Rộng: 16cm

Mã số: DL 010

Cao:20cm   Rộng: 17cm

Mã số:: DL 110

Cao:13cm   Rộng: 13cm

Mã số:: DL 104

Cao:14cm   Rộng: 19cm

           Phật Di Lặc đứng

 

Tượng Ông Phật Di Lặc

 

Tượng Di Lặc cười  

Mã số:: DL 092

Cao:25cm   Rộng: 19cm

Mã số:: DL 088

Cao:20cm   Rộng: 21cm

          Phật Di Lặc nằm

 

Ý nghĩa Phật Di Lặc

 

Ông Phật Di Lặc

 

 

Mã số:: DL 059

Cao:30cm   Rộng: 26cm