Tượng Phật Bà

Cao: 21cm    Rộng: 13cm  Sâu: 10cm
Giá: 410.000 VND

Cao: 48cm    Rộng: 24cm
Giá: 2.900.000 vnd      

Cao: 25cm    Rộng: 15cm
Giá: 480.000 vnd  
        

Cao:35cm   Rộng: 20cm
Giá: 780.000 VND
       

Cao:38cm   Rộng: 27cm
Giá: 1.550.000 VND

Cao:32cm   Rộng: 22cm
Giá: 740.000 VND
       

Cao:58cm   Rộng: 21cm
Giá: 2.600.000 VND 

Cao:46cm   Rộng: 20cm
Giá: 2.530.000 VND     

 Cao:43cm   Rộng: 21cm
Giá: 1.760.000 VND

Cao: 25cm   Rộng:15cm
Giá: 480.000 VND
       
Quán Thế Âm Bồ Tát là danh xưng của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Theo dân gian và trong kinh sách nhà Phật thì Quán Thế Âm được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Đức Phật Tổ. Với lòng từ bi vô lượn, Quán Thế Âm thể hiện sức 
Cao:48cm   Rộng: 27cm

Giá: 2.090.000 VND

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
Cao:23cm   Rộng: 12cm
Giá: 380.000 VND
       
Cao:25cm   Rộng: 15cm
Giá: 620.000 VND
       

Cao:16cm   Rộng: 7cm
Giá: 170.000 VND
        

Cao:68cm   Rộng: 28cm
Giá: 3.400.000 VND 

Cao: 24cm   Rộng: 12cm
Giá: 380.000 VND