Tượng nghệ thuật

Mã số: LO 013

Cao:24cm   Rộng: 16cm

Mã số: GT 011

Cao: 8cm  Rộng: 19cm  Sâu: 13cm

Mã số: CG 069

Cao:24cm   Rộng: 22cm

   

Mã số: CG 072

Cao:25cm   Rộng: 22cm

 

Mã số: CG 019

Cao:29cm   Rộng: 15cm

       
      

Mã số: CG 070

Cao:22cm   Rộng: 27cm

        

Mã số: HO 038

Cao: 32cm    Rộng: 14cm

Size1: Mã số: HO 021           
Cao: 46cm   Rộng: 17cm           
Giá: 1.265.000 vnd
        
Size2: Mã số: HO 019         
Cao: 35cm   Rộng: 11cm         
Giá: 748.000 vnd

Mã số: CG 079

Cao: 26cm    Rộng: 15cm

Mã số: CG 017

Cao:24cm   Rộng: 15cm

     

Mã số: HO 029

Cao:21cm   Rộng: 24cm