Tượng nghệ thuật

Mã số: CG 069

Cao:24cm   Rộng: 22cm

   

Mã số: CG 017

Cao:24cm   Rộng: 15cm

     

Mã số: CG 072

Cao:25cm   Rộng: 22cm

 

Mã số: HO 029

Cao:21cm   Rộng: 24cm

 

Mã số: HO 008

Cao:27cm   Rộng: 21cm

       

Mã số: CG 071

Cao:16cm   Rộng: 36cm

     
      

Mã số: BCG 014

Cao:30cm   Rộng: 15cm

        

Mã số: HO 039

Cao:41cm   Rộng: 27cm

      

Mã số: HO 041

Cao:20cm   Rộng: 17cm

        

Mã số: CG 047

Cao:25cm   Rộng: 13cm

Mã số: QC 001

Cao:28cm   Rộng: 17cm

Mã số: HO 033

Cao: 32cm   Rộng: 24cm

          

Mã số: CG 041

Cao:33cm   Rộng: 25cm

 
          

Mã số: CG 019

Cao:29cm   Rộng: 15cm

       
      

Mã số: CG 070

Cao:22cm   Rộng: 27cm

        

Mã số: CG 059

Cao:59cm   Rộng: 29cm

       
        

Mã số: CG 046

Cao:29cm   Rộng: 15cm

       

Mã số: CG 079

Cao: 26cm    Rộng: 15cm