Tượng con heo (lợn)

Mã số: CV 104 N

Cao: 12cm  Rộng: 14cm  Sâu: 10cm

Mã số: CV 104 N

Cao:12cm   Rộng: 14cm

Mã số: CV 065

Cao:22cm   Rộng: 15cm

Mã số: CV 016

Cao:22cm   Rộng: 19cm

Mã số: CV 062

Cao: 9cm     Rộng 16cm     Sâu 11cm

Mã số: CV 104

Cao: 12cm   Rộng: 14cm   Sâu 10cm

Mã số: CV 061

Cao:11cm   Rộng: 18cm

Mã số: CV 066

Cao:22cm   Rộng: 14cm

Mã số:: CV 067

Cao:15cm   Rộng: 18cm